English   Danish

2010/2011  DIP-OM  Operations Management - for ikke- HD(SCM) studerende

English Title
Operations Management - for non-HD(SCM) students

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 60
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Supply Chain Management
Kursusansvarlig
  • Kim Sundtoft Hald - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:

Faget giver de studerende viden om operations managements centrale opgaver i organisationer. Herudover tilvejebringer faget de studerende viden om en bred vifte af metoder og modeller som kan bringes i anvendelse til analyse og beslutningsstøtte med henblik på at udvikle design, planlægning og kontrol af organisationers produktionsprocesser. Konkret bibringer faget de studerende:
• En grundlæggende forståelse for operations managements centrale opgaver i organisationer.
• Viden om hvordan operations performance kan måles.
• Viden om hvordan strategier for organisationers produktionsprocesser kan udvikles.
• Viden om beslutningsværktøjer til at vurdere hvordan processer, produkter, services, faciliteter, udstyr og medarbejdere, kan designes til at indgå i organisationers produktionssystemer.
• Viden om hvordan produktionsprocesser og produktionsressourcer kan planlægges og kontrolleres.

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Forklare, operations managements centrale opgaver i organisationer.
• Forklare, diskutere og vurdere hvordan operations performance kan måles.
• Forklare, diskutere og udvikle strategier for organisationers produktionsprocesser.
• Identificere, forklare og anvende metoder og modeller til analyse af konkrete operations management design problemstillinger.
• Identificere, forklare og anvende metoder og modeller til analyse af konkrete operations management planlægnings og kontrolproblemstillinger.

Kompetencer:
Den studerende opnår kompetence til at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af operations management problemstillinger i praksis. Med denne kompetence får den studerende fundamentet til at kunne indgå i både traditionelle og mere udviklingsorienterede opgaver indenfor operations management i en arbejdsmæssig sammenhæng.
Forudsætninger
Dette valgfag kan ikke tages af HD(SCM) studerende
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Efterårstermin
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamen består af en 20 minutters individuel mundtlig prøve med 20 minutters forberedelse. Der er ordinær eksamen i oktober/november og syge-omprøve i dec/januar
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen ligger tirsdage kl. 18.05-20.40 i uge 36-43

Faget kan opdeles i tre hovedområder. Faget tager afsæt i at etablere en grundlæggende forståelse for operations management. Begrebet operations management defineres og afgrænses. Fagets andet hovedområde sætter fokus på operations management i et designorienteret perspektiv. Design forstås bredt og denne del behandler blandt andet design af processer, design af produkter og services samt design af de faciliteter, udstyr og medarbejdere der medgår til produktion og levering af organisationens varer og tjenesteydelser. Fagets tredje hovedområde behandler planlægning og kontrol af produktionsprocesser og produktionsressourcer. Planlægning og kontrol forstås som de aktiviteter der gennem anvendelse af systemer, procedurer og beslutningsmodeller forsøger at få markeds efterspørgsel til at passe sammen med hvad organisationens produktionsressourcer kan levere.

Undervisningsformer
Undervisningsform og pædagogik
Faget består af i alt 20 lektioner (5 ECTS). Faget er baseret på dialogforelæsninger og case diskussioner hvor den underliggende teoretisering eksemplificeres gennem anvendelse af illustrative cases, samt præsentation af problemstillinger fra relevante erhvervsvirksomheder blandt deltagere i kurset. Der må således påregnes en høj grad af involvering fra den enkelte studerende i forbindelse med præsentation og diskussion af cases og problemstillinger.

Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Studieadministrator: Bente Kildemose Nielsen bkn.om@cbs.dk

Fagansvarlig: Kim S. Hald ksh.om@cbs.dk

Litteratur

Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R. (2010). Operations Management, sixth edition, Prentice Hall.