English   Danish

2010/2011  DIP-OSCM  Operations og Supply Chain Management

English Title
Operations and Supply Chain Management

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Supply Chain Management
Kursusansvarlig
 • Günter Prockl - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
 • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal
opnå en solid viden og indsigt i begreber, teorier, modeller og metoder inden for Operations og Supply Chain Management, som sætter ham/hende i stand til at forstå og reflektere over den praktiske anvendelse i konkrete virksomhedssammenhænge

Færdigheder:
• beskrive og forklare baggrunden for den intensiverede globale konkurrence og i sammenhæng hermed Operation Managements og SCM’s betydning
• beskrive Porters konkurrencestrategier og beskrive og forklare sammenhængen mellem en virksomheds mission, forretningsstrategi og funktionelle strategier
• beskrive og forklare, hvad en forretningsproces er, samt redegøre for sammenhængen med en virksomheds traditionelle funktioner
• beskrive og forklare de principielle fordele og ulemper ved de forskellige layoutformer samt kunne forklare, hvad der forstås ved dekoblingspunkt eller ”customization point”
• beskrive kapacitetsbegreber, kapacitetsbeslutninger på forskellige ledelsesniveauer samt beskrive og anvende analytiske metoder som grundlag for kapacitetsbeslutninger
• beskrive og anvende modeller til forecast af efterspørgsel
• beskrive formålet med en salgs- og produktionsplan på det mellemlange sigt (S&OP), opstille sådanne planer og vurdere disse.
• beskrive formålet med en master produktionsplan (MPS), opstille sådanne planer samt vurdere disse
• beskrive og opstille en materialedisponeringsplan (MRP) samt forklare, hvorledes principper bag denne kan anvendes i en forsyningskæde
• beskrive og vurdere principperne bag og metoder, der anvendes i JIT/Lean produktion
• beskrive og analysere problemstillinger i forbindelse med valg af transport- og distributionssystemer
• forklare betydningen af lagre i en forsyningskæde samt beskrive og anvende centrale modeller til lagerstyringbeskrive og forklare indkøbsfunktionens strategiske betydning
• beskrive og forklare indkøbsprocessens forskellige trin
• leverandører på samt for porteføljemodellers styrker og svagheder
• beskrive og forklare, hvordan dele af en virksomheds indkøb kan ses og organiseres i lyset af et SCM-perspektiv
• anvende det relevante teoriapparat i forbindelse med systematiske beskrivelser af større eller mindre dele af en virksomheds forsyningskæde
• begrunde og vælge relevante analyser og løsninger på problemstillinger inden for Operations og Supply Chain Management – området samt kunne vurdere styrker og svagheder ved de fremkomne løsninger

Kompetencer:
Den studerende skal via de indlærte begreber, teorier, modeller og metoder sættes i stand til at håndtere operations- og supply chain management problemstillinger, som ofte vil være komplekse af natur, samt selvstændigt kunne indgå i fagligt samarbejde både med fagfæller og med andre i virksomheden og dens omgivelser
Prøven i faget består af to delprøver:
Delprøve 1:
Vægtning 45%
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin, Der afholdes skriftlig stedprøve i november/december og syge-omprøve i jan/feb
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Af hjælpemidler må medbringes lommeregner, undervisningsbog samt egne noter i papirform og udskrevne undervisningsslides (ved egne noter menes der egne Excel- og Worddokumenter i udskrevet form men IKKE direkte udskrifter af de vejledende løsninger).
Delprøve 2:
Vægtning 55%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin, Der udarbejdes en individuel skriftlig seminarrapport på 8-10 sider m. mundtlig forsvar på 20 minutter pr. studerende inkl. votering. Ordinær eksamen afholdes i december. Syge-omprøve i januar/februar
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
I bedømmelsen af seminarrapporten indgår den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold vægter tungest jvnf. dog § 13 stk. 2 Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af seminarrapporten inkl. stave- og formuleringsevnen og det mundtlige forsvar af rapporten. Seminaret bedømmes af procesvejlederen.
Eksamination
Der gives én samlet karakter efter 7-skalaen - baseret på et gennemsnit af 2 delprøvekarakterer. Hver delprøve skal bestås for sig med mindst karakteren 02.

Eksamen består af 2 delprøver

Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Godkendt godkendelsesopgave i informations- og litteratursøgning er en forudsætning for at deltage i delprøve 2
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Det er fagmodulets formål, at de studerende efter gennemførelsen af faget opnår en forskningsbaseret viden om teorier og metoder inden for Operations og Supply Chain Management området samt opnår en forståelse, der sætter dem i stand til at reflektere over teoriernes og metodernes anvendelse i praksis.
Specifikt gælder det områder som strategi, og strategiens sammenhæng med operations-/SC-strategien, det gælder sammenhængen mellem kundeorientering og forsyningsnetværk, det gælder sourcing og outsourcing, det gælder forretningsprocesser og specielt de forretningsprocesser, der går på tværs af de traditionelle virksomhedsfunktioner inden for og mellem virksomheder. Det gælder endvidere viden om og forståelse for planlægning og styring af operations og forsyningskæder og herunder koncepter som MRP og JIT/LEAN samt en række kvalitative og kvantitative værktøjer til anvendelse ved udarbejdelse af forecasts, lagerstyring og kapacitetsstyring. Endelig gælder det områder som fysisk distribution, transport, warehousing, tredjepartslogistik og valg af samarbejdsformer med eksterne parter. Målet med den opnåede viden og forståelse er, at de studerende skal kunne anvende den i forbindelse med løsning af praktiske problemstillinger.

I faget Operations- og Supply Chain management indgår følgende centrale problemområder:
• Strategi og operations-/SC-strategien
• Supply chain management: strukturer, forretningsprocesser og ledelseskomponenter (herunder målstyring)
• Integration af varestrømme med udgangspunkt i den enkelte virksomhed (planlægningvia Demand Management, Sales and Operations Planning og Master Production Scheduleogdisse områders sammenhængmed produktionsstyringskoncepter som MRP og JIT/LEAN)
• Transport og distribution
• Forecast og lagerstyring
• Indkøb og outsourcing
• Produktdesign, mass customization og supply chain
• Forsyningskæder og informationssystemer

Det forventes at de studerende deltager aktivt i kursusforløbet

Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt minicases (gruppediskussioner) med efterfølgende plenumdrøftelser
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Litteratur

• ”Introduction to Operations and Supply Chain Management”, 2nd edition ISBN: 0-13-135426-4 Af Cecil C. Bozarth og Robert B. Handfield Udgivet af Pearson Prentice Hall 2008
• Artikelsamling til Operations and Supply Chain Management, Günter Prockl, Academic Books 2010

Følgende øvrige artikler

 • Bowersox, Donald: SCM: “The past is prologue”, CSCMP's Supply Chain Quarterly, 2/2007, pp. 1-7.
 • Lee. H., V. Padmanabhan & Whang, S. (1997): " The Bullwhip Effect in Supply Chains". Sloan Management Review, Vol. 38, No.3, pp. 93-102.
 • Christopher, Martin (2000): The Agile Supply Chain. Competing in Volatile Markets. Industrial Marketing Management 29, pp. 37-44.
 • Gilmore & Pine III (1997): "The Four Faces of Mass Customization". Harvard Business Review. Vol 75, No. 1, pp. 91-101.
 • Reeves, Carol A. and David A. Bednar (1994) Defining Quality: Alternatives and Implications. Academy of Management Review, Vol. 19, No. 3, pp. 419-45
 • Ellram, L. M. & S.P. Siferd (1998): " Total Cost of Ownership – A Key Concept in Strategic cost Management Decisions".Journal of Business Logistics, Vol. 19, No. 1, p. 55-84
 • Coughlan, AT.; Anderson, E.; Stern, LW; El-Ansary, AI. (2006): Marketing Channels (7th ed.), Prentice Hall, chapter 1.
 • Zentes, J; Morschett, D.; Schramm-Klein, H. (2007): Strategic Retail Management, text and international cases, Gabler, chapter 13 and 14.
 • Pagh, J. D. and M. C. Cooper (1998): " Supply Chain Postponement and Speculation Strategies: How to Choose the Right Strategy”. Journal of Business Logistics, Vol. 19, No. 2, pp. 13-33.
 • VICS (2004): Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment, an overview. downloable from http://www.globalscorecard.net/guide_to_ECR/I01.asp.