English   Danish

2010/2011  DIP-PROJ2  Projektledelse og Projektstyring

English Title
Projektledelse og Projektstyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Efterår
Torsdag 17.10-20.40 i ugerne 35,37,39,41,44,46 og 48
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Økonomistyring og Procesledelse
Kursusansvarlig
Merete Permin
Fagområde/Category
  • Ledelse/Management
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden
• De studerende får en forskningsbaseret viden om teori, metode og praksis indenfor projektledelse og projektstyring bl.a. ved at se på projektledelse og projektstyring ud fra et traditionelt rationelt perspektiv, et situationsbetinget perspektiv samt ud fra et løst koblet perspektiv.
• De studerende skal her kunne forstå og reflektere over, hvilke betydninger de traditionelle projektstyringsredskaber får i en verden præget af høj grad af forskellighed, flertydighed, usikkerhed og uforudsigelighed. De temaer, redskaber og metoder indenfor projektstyring som de studerende får viden om ud fra forskellige perspektiver er bl.a. mulighederne for projektplanlægning, projektimplementering, projektforankring, projektlederrollen samt projektporteføljestyring og -innovation.

Færdigheder
De studerendes centrale færdigheder omfatter at kunne:
• Anvende fagets videnskabelige perspektiver og metoder til at organisere og lede projekter i en organisatorisk kontekst samt generelle færdigheder i at kunne optræde som projektleder og tilrettelægge projektarbejde gennem brug af fagets modeller og metoder.
• Vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger omkring projektledelse og projektstyring samt kunne vælge relevante analyse- og løsningsmodeller i forhold til den organisatoriske kontekst hvori projektledelsen og projektstyringen finder sted.
• Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller omkring projektledelse og projektstyring til såvel fagfæller som ikke-specialister

Kompetencer
De studerendes centrale kompetencer består i at kunne:
• Håndtere komplekse og udviklingsorienterede opgaver og situationer i forbindelse med projektarbejde og projektledelse i en organisatorisk/arbejdsmæssig sammenhæng.
• Indgå selvstændigt og professionelt i et fagligt og tværfagligt organisatorisk samarbejde idet projekter typisk findes i disse sammenhænge. Denne kompetence understøttes bl.a. gennem fokus på forskellige teoretiske perspektiver og gennem fokus på projektlederrollen.
• Identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forbindelse med projektledelse og projektstyring

Eksamensmål
For at opnå karakteren 12 for projektet skal den studerende kunne:
• Opstille og argumentere for en velafgrænset relevant selvstændig problemformulering
• Afgrænse besvarelsen således, at projektets analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.
• Skabe en sammenhæng imellem problemformulering, afgrænsning og disposition således at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.
• Demonstrere kendskab til og anvendelse af relevante begreber, modeller, perspektiver og teorier fra det fag som projektet tager udgangspunkt i.
• Diskutere og begrunde valg og fravalg både med hensyn til emneafgrænsning, teori, metode og empiri.
• Skabe sammenhæng imellem valg af teori og empiri, f.eks. ved at teorien anvendes i analysen af empirien.
• Dokumentere og/eller argumentere for analysens påstande i analyse og konklusion.
• Formulere sig i skrift på en saglig og let tilgængelig måde.

Eksamen
Projektledelse og Projektstyring
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Vintertermin, Ordinær eksamen i januar, Reeksamen i februar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 30 minutter
Eksamen er individuel på baggrund af et projekt på max. 30 sider. Ved bedømmelsen anlægges der en helhedsvurdering som inkluderer både den skriftlige opgave og den mundtlige præstation. Ved omprøve afleveres en forbedret udgave af projektet
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formål
Formålet med faget er at give den studerende viden om de grundlæggende egenskaber ved projekter samt en præsentation af nogle af den teori, metode og praksis som knytter sig til styring, ledelse og implementering af projekter.

Indhold

  • På baggrund af introduktionen til den traditionelle projektstyring perspektiveres ledelses- og styringsopgaven med henblik på at give den studerende en mere nuanceret forståelse af, hvilke problemer og udfordringer der ligger i styringen og ledelsen af projekter og dermed også en bredere vifte af værktøjer til at håndtere styringsopgaven.
  • Der lægges stor vægt på sammenhængen mellem implementering og projekter i undervisningen ud fra kontekst, at et projekts succes kun nås, hvis der er fokus på implementering.
  • I den sidste del af undervisningsforløbet sættes fokus på projektlederrollen og de kvalifikationer og udfordringer, som denne rolle giver, hvorefter der sluttes af med en introduktion til projektledelses og styringen i et mere strategisk perspektiv i form af porteføljestyringen.
Yderligere oplysninger
  • Andersen, Grude & Haug: Goal directed project management, 4. edition, Kogan Page Limites 2009, ISBN 9780749453343.
  • Christensen, Søren & Kreiner, Kristian: Projektledelse i løst koblede systemer - ledelse og læring i en ufuldkommen verden. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, København, 1991
  • JohnK. Christiansen & Merete Permin (red.): Kompendium til Projektledelse og projektstyring, PEØ/CBS, Academic Books, 2011