English   Danish

2010/2011  DIP-SCSO  Supply Chain Strategi og Organisation - årgang 2010

English Title
Supply Chain Strategy and Organisation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Supply Chain Management
Kursusansvarlig
  • Britta Gammelgaard - Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi
Fagområde/Category
  • Logistik og forsyningskæder/Supply Chain Management and Logistics
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Viden:
Den studerende skal opnå viden om:
• Potentielle konfigurationer og designs af forsyningskæder samt deres rationaler
• Reflektere over konfigurationer og deres egnethed i en given konkurrence- og forsyningssituation
• Hvordan en supply chain bedst organiseres
• Hvordan et projekt styres
• Hvordan forandringer iværksættes og styres
• Reflektere over implikationerne af implementering af supply chain management i en organisation

Færdigheder:
Den studerende skal kunne:
• Analysere en given supply chains design problemstillinger ved hjælp af fagets begreber, modeller og teorier
• Vurdere forsyningskædens potentielle design-konfigurationer ved at indgå strategisk samarbejde med andre virksomheder i forsyningskæden
• Formidle resultaterne af analysen; problemstillinger og løsningsforslag
• Analysere en given organisationsstrukturs egnethed i forhold til implementering af SCM-løsninger ved hjælp af fagets begreber, modeller og teorier.
• Pege på problemer og udfordringer i projektledelse og komme med anbefalinger til konkrete løsninger på disse
• Vurdere problemstillinger i forbindelse med implementering af en SCM-løsningsmodel og hvilke forandringer for organisationen, det vil indebære

Kompetencer:
• Den studerende skal kunne forstå og diskutere abstrakte begreber, modeller og teoriers anvendelse og begrænsninger i forbindelse med komplekse problemstillinger i konkrete forsyningskæder
• Den studerende skal kunne iværksætte og gennemføre supply chain-projekter i konkrete organisationer og forstå deres implikationer for organisationen
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Maj/juni og Maj/juni
Varighed 20 minutter
Prøven har ekstern censur. Den har form af en individuel mundtlig prøve på baggrund af et 8-10 siders miniprojekt udarbejdet i grupper på 3-4 studerende. Der gives karakter for den mundtlige præstation. Rettidig framelding til eksamen fastsættes i studievejledningen på e-campus
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Virksomheders forsyningskæder eller forsyningsnet er under stadig udvikling og forandring, og i faget er fokus på supply chain strategier, herunder rekonfiguration af netværk, samarbejdsformer såsom strategiske alliancer, outsourcing samt på informationsudveksling og betydningen af tættere integration med andre parter i netværket. Faget skal give den studerende redskaberne til at forstå og reflektere over den grundlæggende tese om værdien af samarbejde i forsyningskæden. Den studerende skal sættes i stand til at designe og udvikle forsyningskæder i henhold til virksomhedens og kædens konkurrence- og forsyningssituation. Faget skal endvidere give den studerende analytiske værktøjer til at vurdere, om en given aktivitet skal produceres in-house eller outsources eventuelt offshores.
Implementering af supply chain strategi og management er baseret på et procesledelsesprincip med udgangspunkt i kundens ordre og vil ofte betyde markante forandringer i en given situation. Derfor er det nødvendigt, at den studerende opnår kendskab til grundlæggende procesorganisation og ledelse af forandringer, herunder selv at stå i spidsen for et projekt som projektleder for et forandringsprojekt. Formålet med faget er at give de studerende disse værktøjer.

• Virksomhedens grænser; make/buy beslutninger (transaktionsomkostningsteori)

• Kærnekompetencer og ressourcer i en forsyningskæde

• Rationaler for samarbejde (netværksteori)

• Partnerskaber

• Innovative supply chain forretningsmodeller

• Supply chain strategi som design

• Grundlæggende organisationsprincipper i principper for procesledelse

• Business Process Re-engineering

• Projektets organisatoriske egenskaber og projektlederens rolle

• Projektportefølje og programstyring

• Strategier for forandringsledelse

Det forventes at de studerende deltager aktivt i kursusforløbet

Undervisningsformer
Undervisningen vil være en kombination af oversigtsforelæsninger, dialogundervisning med inddragelse af deltagernes egne erfaringer og relevante aktuelle/konkrete problemstillinger i relation til pensum samt evt. minicases (gruppediskussioner) med efterfølgende plenumdrøftelser
Yderligere oplysninger

For yderligere information kontakt Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Litteratur

Information om litteratur foreligger i december 2010