English   Danish

2010/2011  DIP-SR  Skat & Regnskabsanalyse

English Title
Skat & Regnskabsanalyse

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Finansiering
Kursusansvarlig
TBA
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal have viden om opgørelsen af virksomheders, selskabers og personers skattepligtige indkomst, kapitalindkomst, kursgevinster og kapitalgevinster samt beskatning af disse. Den studerende skal have viden om opgørelsen af aktieindkomst og betydningen af regler for skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger.
Den studerende skal have kendskab til de regnskabsanalytiske begrebers definition og opgørelse såvel som til tolkningen af disse.

Den studerende skal være kvalificeret til at gennemføre en beregning af skat for privatkunder og selskaber i simple skatteproblemstillinger.
Den studerende skal desuden kunne foretage driftsøkonomiske analyser med udgangspunkt i de regnskabsmæssige informationer.

Den studerende skal kunne forestå beslutninger på sædvanligt forekomne husholdnings- og virksomhedsøkonomiske problemstillinger såvel som andre finansielle problemstillinger, der involverer særlige skattemæssige og regnskabsmæssige problemstillinger.
Den studerende skal videre have kompetence til at gennemskue, når løsning af en skattemæssig eller regnskabsmæssig problemstilling kræver samarbejde med andre professionelle rådgivere på fagområdet.
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 4 timer
Om der er adgang til at anvende hjælpemidler besluttes af lærer og studieleder i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt studielederen vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget har til formål at give den studerende indblik i de basale skatteregler, der måtte være relevante for finansielle beslutninger i en virksomhed og i en husholdning. Faget har til formål at give den studerende viden om skatterettens indhold og kilder. Faget fokuserer på indkomstopgørelse for forskellige indkomsttyper (privatpersoner såvel som selskaber), på skatteopgørelsen og på skattereglernes betydning for de finansielle beslutninger. Det forudsættes, at den grundlæggende juridiske metode er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende uddannelse.

Faget har desuden til formål at give den studerende viden, færdigheder og kompetencer om til regnskabsreglernes betydning for de finansielle beslutninger og mulighed for gennem regnskabsanalysen at kunne vurdere en virksomheds økonomiske sundhedstilstand, hvad enten denne information skal anvendes til kreditvurdering, til værdiansættelse af virksomheder og aktier eller lignende formål. Det forudsættes, at de grundlæggende regnskabsregler er indlært på HD 1.del eller anden adgangsgivende eksamen.

Faget er i praksis delt i to dele, Skatteret og Regnskabsanalyse.

I Skat behandles hovedområderne for såvel de personligt skattepligtige som skattepligtige virksomheder, herunder skattepligtig indkomst, skattepligtens omfang, fradragsberettigede driftsudgifter og afskrivninger, beskatning af kapitalgevinster, herunder ejendomsavance og kursgevinster, samt beskatning af aktieindkomst. Desuden belyses erhvervs- og selskabsbeskatningen, opgørelsen af de skattemæssige afskrivninger og genvundne afskrivninger. Endelig behandles beskatningen af pensionsselskaberne og pensionsopsparingsafkastet..

I Regnskabsanalyse behandles de specifikke regnskabsregler for forskellige finansielle fordringer, relevante regnskabsmæssige problemstillinger ved kreditvurdering, beregne økonomiske nøgletal ud fra regnskabsinformationer og forstå deres indbyrdes sammenhæng og betydning.

Undervisningsformer
På 6. semester er der 8 timer ugentligt i 15 uger samt et antal øvelsestimer. Undervisningen i faget Skat & Regnskabsanalyse dækker cirka 1/3 af semesteret, og den gennemføres ved forelæsninger. I disse skabes et overblik over de to fags teori kombineret med praktiske problemstillinger. Hertil kommer et antal øvelser inden for de to fag. Der stilles i semesteret en obligatorisk godkendelsesopgave i hvert af de to fag, og de gennemgås efterfølgende i øvelsesforløbet. En godkendelse af disse opgaver er en forudsætning for indskrivning til eksamen.