English   Danish

2010/2011  DIP-VESK  Erhvervsbeskatning

English Title
Erhvervsbeskatning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 40-50
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Marianne Lise Mikkelsen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Progressionsvalgfag som kun udbydes til HD(R) studerende
Eksamen
Erhvervsbeskatning
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar, Uge 51
Varighed 4 timer
Eksamination
4-timers skriftlig prøve. Alle hjælpemidler tilladt, inkl. pc (ingen netadgang)

Studieleder og underviser kan beslutte at foretage en mundtlig prøvning i stedet, hvis det skønnes hensigtsmæssigt set i forhold til antallet af studerende.


Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål
Fagets overordnede mål er at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale og komplekse skattemæssige problemstillinger.Fagets indhold
Faget består som af 4 delområder:

 • ”Beskatning af personlig virksomhed”.
  Delområdet beskæftiger sig med de forskellige måder personlig virksomhed kan beskattes på: Personskatteloven, virksomhedsskatteloven og kapitalafkastordningen. Den studerende skal kunne redegøre for forskellene mellem de forskellige beskatningsmåder samt vide, hvornår man med fordel kan bruge en af beskatningsformerne frem for de andre. Den studerende skal kunne behandle de problemstillinger, der opstår når virksomhedsordningen anvendes samt kunne angive, hvor meget der skal hæves hvis skatten ønskes optimeret.

 • ”Valg af virksomhedsform og virksomhedsoverdragelse”.
  I denne del af faget skal de studerende kunne angive hvilke forhold der øver indflydelse på, hvilken virksomhedsform der vil være mest hensigtsmæssig. Med udgangspunkt i en konkret virksomhed skal den studerende kunne beregne konsekvenserne ved omdannelse efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse og ved skattepligtig omdannelse af personligt firma til selskab og herved være i stand til at vælge den mest hensigtsmæssige omdannelsesform. Hovedvægten lægges på den skattefrie omdannelse.

 • ”Omstrukturering og ejerskifte”.
  Der fokuseres på de forskellige former for skattefrie omstruktureringer. Den studerende skal kunne beregne de skattemæssige konsekvenser af ejerskifte ved de forskellige modeller og dermed vurdere hvilken model der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde.

 • ”Udvidet selskabsbeskatning”.
  Emnet skal ses i forlængelse af den grundlæggende selskabsbeskatning på 6. semester skat. Der fokuseres på national og international sambeskatning, opgørelse af sambeskatningsindkomsten, transfer pricing, rentefradragsbegrænsningsregler, konvertering fra årsrapport til selvangivelse (skatteafstemning), udbyttebeskatning og særlige forhold i KGL og ABL vedr. selskaber.
Undervisningsformer
Faget består i alt af 50 lektioner á 45 minutter. Der vil blive vekslet mellem forelæsninger, klassedialog, mindre opgaver og cases.
Inden for hvert af de 4 delområder skal de studerende løse en caseopgave, som skal godkendes for at de studerende kan indstille sig til eksamen.
Yderligere oplysninger
 • Studiesekretær:
  Birgitte Skov
  Solbjerg Plads 3 – D4.42
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3815 2325
  Mail: bs.acc@cbs.dk

 • Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 40-50
Litteratur

Offentliggøres senere.