English   Danish

2010/2011  DIP-VF  Valgfag

English Title
Valgfag

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Diplom
Placering
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Finansiering
Kursusansvarlig
TBA
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Læringsmålene for de enkelte valgfag vil svare til de læringsmål, der er gældende for de obligatoriske fag på studiet.
Eksamen
Valgfag
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Varighed 4 timer
Om der er adgang til at anvende hjælpemidler besluttes af lærer og studieleder i forbindelse med undervisningens tilrettelæggelse. I nogle fag vil fagets indhold, undervisningens tilrettelæggelse og/eller den anvendte pædagogik gøre det hensigtsmæssigt, at der i stedet gennemføres en individuel mundtlig udprøvning eller anden individuel udprøvning. I tilfælde af omeksamen kan denne afholdes som mundtlig eksamen, såfremt studielederen vurderer, at dette er mest hensigtsmæssigt, fx fordi der kun er få tilmeldte.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med det enkelte valgfag er at give de studerende en omfattende indsigt i de faglige teorier, vilkår, regler og problemstillinger, der kan gælder omkring det pågældende valgfag. Valgfaget skal gøre det muligt for den studerende at specialisere sig inden for det pågældende område, der samtidig skal have sammenhæng med og udgøre en naturlig fortsættelse af det fagområde, finansiel rådgivning og dermed arbejdet i de kundevendte funktioner i de finansielle virksomheder.

Udbuddet af valgfag udgør en meget fleksibel del af studiet. Studielederen fastlægger, hvilket valgfag der udbydes ud fra de til rådighed værende undervisningsressoucer. Søgningen til et udbudt valgfag bestemmer, om det gennemføres.

Den studerende skal bestå 3 valgfag à 5 ECTS, i alt 15 ECTS. De udbudte valgfag vil alle være på 5 ECTS. I den hidtidige studieordning for HD F skulle den studerende bestå 5 valgfag à 3 ECTS. De senest udbudte valgfag på ECTS har været:

 1. Avanceret porteføljeteori.
 2. Boligøkonomi og –finansieiring.
 3. Corporate Finance i praksis.
 4. Kreditret.
 5. Valuation, mergers and acquisitions. (6 ECTS)
 6. Private Equity.
 7. Risikostyring i finansielle virksomheder.
 8. Finansielle kriser og virksomhedskrak.
 9. Financial Risk in Excel.
 10. Videreregående obligationer og derivater.
 11. Værdipapirhandel.

I efterårssemestereret 2010 bliver udbudt et nyt valgfag:

 1. Behavioral Finance

I forbindelse med omlægningen af studiet vil alle udbudte valgfag være øget i pensumomfang og timetal svarende til omlægningen fra 3 til 5 ECTS.

Faget Corporate Finance i praksis vil muligvis blive inkorporeret i seminararbejdet på 6. semester i faget Corporate Finance.

Da der ikke i efterårssemesteret 2010 vil være nogen lærer med relevant faglig kompetence, der kan udbyde faget Finansielle kriser og virksomhedskrak, sker dette ikke. Derimod ventes dette fag udbudt i udvidet form i efteråret 2011.

Der vil blive åbnet op for, at enkelte valgfag – fx hvis søgningen er beskeden, eller hvis lærerkapaciteten tilsiger dette – udbydes i samarbejde med HD Finansiel rådgivnring.

Undervisningsformer
På 7. semester vil de studerende kunne deltage i skemalagt undervisning omkring 8 timer ugentligt i semesterets 15 uger. Undervisningen i de enkelte fag vil komme til at udgøre omkring 40 timer. Undervisningen i faget vil som udgangspunkt ske som forelæsninger. I disse skabes et overblik over regelsættet omkring fagets teorier, vilkår, regler og særlige problemstillinger.