English   Danish

2010/2011  DIP-VOFF  Økonomistyring i den offentlige sektor

English Title
Økonomistyring i den offentlige sektor

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Maks. antal deltagere 35
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Kursusansvarlig
 • Fagansvarlig
  Peter Skærbæk - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Eksamen
Økonomistyring i den offentlige sektor
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af et empirisk mini-projekt udarbejdet i grupper
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål.

Fagets overordnede mål er at give de studerende solide kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af komplekse økonomistyringsmæssige problemstillinger i den offentlige sektor. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en blanding af diverse artikler, lærebogskapitler og cases til behandling af udfordringerne med økonomistyring, rapportering og forvaltningsrevision.

Fagets fokus er således rettet mod forståelsen af, hvad det er for overvejelser og problemstillinger, der relaterer sig til konstruktion, udvikling og implementering af diverse økonomistyringsmæssige og revisionsmæssige tiltag. Målet er at bibringe de studerende en grundig viden om regnskabers og økonomistyringens særlige betingelser i den offentlige sektor. Derudover er det fagets mål at bibringe de studerende en evne til at reflektere over økonomistyringsmodellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraf.

Fagets indhold.

Faget kan opdeles i tre hovedområder:

 • Det første hovedområde lægger ud med at behandle de særlige betingelser for økonomistyring og regnskab i den offentlige sektor, herunder introduktion til New Public Management og Governance, og den parlamentariske styringskædes særlige betingelser.

  Dernæst sættes fokus på behandling af non-for-profit virksomheders økonomistruktur og styringsproblematik. Herunder behandles diverse bevillings-og budgetteringsfilosofier så som nulbasebudgettering, bevillingsbudgettering, og programbudgettering. Desuden introduceres der til de særlige problemer, der er i forbindelse med at måle produktivitet og effektivitet den offentlige sektor, herunder enhedsomkostninger. Desuden gennemgås forvaltningsrevisionens forskellige former og formål og risikostyring. I forbindelse med mini-projektet kan studerende efter eget valg inddrage andre revisionsmæssige og styringsmæssige teknikker og teknologier, så som kvalitetsstyring, balanced scorecard, medicinsk teknologivurdering, akkreditering, m.m.

 • Fagets andet hovedområde sætter fokus på økonomistyringens motivationsmæssige problemstillinger, hvor de adfærdsmæssige designfaktorer, så som budgetdeltagelse og budgetevalueringsstile belyses. Herunder introduceres der til et socio-teknisk perspektiv på udvikling og implementering af økonomisystemer.

 • Fagets tredje hovedområde omfatter videre implementeringsmæssige aspekter, hvor vi bl.a. inddrager organisationsteori m.m. til at forstå de særlige udviklingsbetingelser, herunder særlige professionsmæssige, politiske og kulturmæssige aspekter, der er forbundet med at indføre økonomistyringens disciplinerende rationaler i en konkret non-for-profit organisation. Desuden belyses det, hvordan fx forvaltningsrevisionens processer foregår i praksis og hvilke effekter, som den afstedkommer, samt endelig hvilke rapporteringsmæssige udfordringer og praksiser, der har udviklet sig.

Alle temaer understøttes af øvelses/casearbejder med henblik på at give de studerende en så konkret indsigt som overhovedet mulig.

Undervisningsformer
Faget består i alt af ca. 30 lektioner af 45 minutters varighed og afvikles i 10 3 timers seancer. Undervisningen foregår på hold af ca. 35 studerende, som inddeles i grupper á 3-4 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om nogle udvalgte kapitler i lærebøger, samt diverse artikler inklusive tilhørende øvelser og cases. Der vil blive vekslet imellem dialogforelæsninger, gruppearbejde, studenterpræsentationer, øvelser, arbejde med cases og plenumdiskussioner. Faget forudsætter forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerendes side.

Hver gruppe skal undervejs udarbejde et empirisk mini-projekt med udgangspunkt i en politisk organisation, som en statsinstitution, kommune, ministerium, eller anden non-for-profit organisation som Dansk Røde Kors, Dansk Idrætsforbund, m.m. Gruppedeltagerne går individuelt til mundtlig eksamen i mini-projektet.


Yderligere oplysninger

Studiesekretær:
Birgitte Skov
Solbjerg Plads 3 – D4.42
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2325
Mail: bs.acc@cbs.dk


Undervsining:
Undervisningen finder sted mandage og/eller onsdage fra uge 33-38

Litteratur

Litteratur (indikativ).

 1. Hood, C. 1995. The new public management in the 1980s: Variations on a theme.
 2. Skærbæk, P., The Politics of Accounting Technology in Danish central government. InEuropean Accounting Review, 7:2, pp. 209-236, 1998.
 3. Anthony and Young, Management control systems in non-for-profit organizations.
 4. Skærbæk, P., Implementering af økonomistyring. I T. B. Jørgensen og P. Melander (red.): Livet i offentlige organisationer - Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. (Jurist og økonomforbundet Forlag, 1992.).
 5. Bowerman, M. 1996. The rise and fall of value for money auditing – Accounting and performance measurement issues in the Private and Public sectors.
 6. Skærbæk, P. & J. Mouritsen, Civilisationen gennem kunst og økonomi. Kulturproduktion på Det Kongelige Teater: I Nordisk administrativt Tidsskrift, nr. 3, 1996.
 7. Jones and Pendlebury; Public sector accounting (Zero-based budgeting).
 8. Skærbæk, P., Tællelighedens regime i praksis – Når forvaltningsrevisionens målstandard er i modstrid med økonomistyringens logik, Økonomistyring og Informatik, årg. 19, Nr. 3, 2003.
 9. M.m.