English   Danish

2010/2011  DIP-VVOK  Virksomhedens økonomistyring

English Title
Management Accounting

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Diplom
Placering Efterår
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HD 2. del - Regnskabsvæsen
Kursusansvarlig
  • Fagansvarlig
    Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Underviser: Per Lorentsen
Fagområde/Category
  • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Faget kan ikke følges af HD(R) studerende
Eksamen
Virksomhedens økonomistyring
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Vintertermin, Uge 39
Hjælpemidler Med forberedelse
Varighed 20 minutter
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets mål.

Fagets mål er at give de studerende kompetencer med henblik på at kunne identificere, analysere og konstruere forslag til løsning af økonomistyringsmæssige problemstillinger i praksis. Kompetencerne søges tilvejebragt gennem en virksomhedsnær og anvendelsesorienteret behandling af en række centrale opgaver, modeller og metoder.

Fagets fokus er således rettet mod forståelsen af hvilke overvejelser og problemstillinger, der knytter sig til konstruktion, udvikling og tilpasning af virksomheders økonomistyringsværktøjer. Det er målet at bibringe de studerende viden om økonomistyringens begreber, modeller og værktøjer og herunder forholde sig til, hvordan den økonomiske styring kan tilrettelægges og udformes i forskellige organisationer og virksomhedstyper. Derudover er det fagets mål at de studerende oparbejder kompetencer til at reflektere over modellernes teoretiske fundament, anvendelighed og udsagnskraft.

Fagets indhold.
Faget kan opdeles i 4 hovedområder:

  1. Økonomistyringens centrale opgaver og formål, herunder økonomistyring som beslutningsværktøj og økonomifunktionens rolle i virksomhedens beslutningsprocesser. Der lægges vægt på at skabe forståelse for sammenhængen mellem virksomhedens registreringer og dataopsamling ex post og de økonomiske styringsmodeller ex ante.
  2. Virksomhedens økonomistruktur og lønsomhedsmønster. Her behandles kriterierne for de valg, som må foretages, når samspillet mellem henholdsvis virksomhedens indtægter og omkostninger samt pengestrømme skal struktureres og beskrives. Et særligt område omhandler virksomheders omkostningsstruktur og omkostningsklassifikation.
  3. Økonomisk styring i form af budgettering og budgetstyring.Budgettet er det helt centrale periodestyringsværktøj med henblik på koordination af handlinger og aktiviteter i og imellem virksomhedens forskellige funktioner. Med udgangspunkt i det driftsøkonomiske marginal- og offeromkostningsræsonnement skabes der kobling til virksomhedens budgetmetoder. Budgetstyringen behandles med fokus på virksomhedens aktivitet og kapacitet, hvor der lægges vægt på sammenhængen mellem styringsbehov og valg af budgetteringsformer. Modeller og metoder behandles i forhold til virksomhedstyper, organisatoriske rammer, størrelse, kompleksitet, etc.
  4. Virksomhedens interne regnskab, opfølgning og kontrol. Der sættes fokus på temaer som budgetkontrol, standardomkostningsregnskab samt regnskabet for kapacitet og kapacitetsomkostninger
Undervisningsformer
Faget består af i alt 30 lektioner. Undervisningen foregår på hold med max. 35 studerende, som inddeles i grupper på 3-4 studerende. Hver undervisningsgang er centreret om udvalgte kapitler i lærebøgerne inklusive tilhørende øvelser/cases, der delvist forberedes i grupperne. Der veksles mellem overbliksforelæsninger, plenumdiskussioner, gruppearbejder og studenterpræsentationer. Faget forudsætter således forberedelse og aktiv deltagelse fra de studerende.

Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-38
Yderligere oplysninger

Studiesekretær:
Pia Clasen
Solbjerg Plads 3 – D4.43
2000 Frederiksberg
Tlf: 3815 2323
Mail: pc.acc@cbs.dk

Undervisning:
Undervisningen finder sted tirsdage og/eller torsdage fra uge 33-38