English   Danish

2010/2011  KAN-CGL  Globalisering/lokalisering

English Title
Globalization / xx

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Mikkel Flyverbom - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
De studerende skal ved eksamen:
  • Være fortrolige med teorier om globaliserings- og lokaliseringsprocesser
  • Være i stand til at relatere disse teorier til hinanden
  • Ved hjælp af disse teorier være i stand til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser, som de kommer til udtryk i forskellige sociale felter med fokus på økonomi, politik og kultur
  • Være i stand til at sammenholde denne analyse med virksomheders og organisationers kommunikationsstrategier
  • Være i stand til at operationalisere deres tilegnede viden om globalisering i konkrete udkast til kommunikationsstrategier og handlingsforslag
Eksamen
Globalisering/lokalisering
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode December/januar og Februar
Eksamination
Den studerende udarbejder individuelt en skriftlig opgavebesvarelse af max 10 normalsider til hvilket der gives tre døgn. Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.
Ved syge/omprøve erstattes 3-døgns-opgaven af en individuel mundtlig eksamen i pensum, uden forberedelse. Syge/omprøven bedømmes af to eksaminatorer.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget introducerer de studerende til de globaliserings- og lokaliseringsprocesser, der påvirker virksomheders og organisationers strategier og aktiviteter i dag. De studerende bliver præsenteret for en række forskellige tilgange til og teorier om globalisering, og faget belyser, hvordan disse kan bruges til at analysere globaliserings- og lokaliseringsprocesser ud fra hhv. økonomiske, politiske og kulturelle perspektiver. Faget sætter fokus på, hvilken betydning forskellige forståelser af globaliserings- og lokaliseringsprocesser har for tilrettelæggelsen og operationaliseringen af kommunikationsstrategier i virksomheder og organisationer. Gennem caseopgaver belyser faget, hvordan globaliseringsteorier udmøntes i strategiske løsningsforslag og handlingsanvisninger til virksomheder og organisationer

Arbejdsbelastning
Forelæsninger 34 timer
Caseundervisning 8 timer
Forberedelse 204 timer
Eksamensforberedelse 204 timer
Litteratur

Driller skal indskrives forfra