English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_JURS  Juridisk sprog

English Title
Juridisk sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 12,5 ECTS (375 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Forår , Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at de studerende skal tilegne sig kompetence til at
oversætte juridiske tekster af høj kompleksitet til og fra dansk. Med henblik herpå skal de tilegne sig kontrastiv viden om juridiske forhold, juridiske teksttyper og juridisk sprogbrug i Danmark og i udvalgte engelsktalende sprogområder, og de skal kunne anvende og forholde sig kritisk til centrale teorier inden for oversættelse og terminologi samt kunne foretage sprogrevision og informationssøgning.
Eksamen
Juridisk sprog
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Udprøvning Ved afslutningen af 3. semester

Prøveform
Skriftlig individuel oversættelse til og/eller fra dansk (hjemmeopgave) af en juridisk tekst med efterfølgende mundtligt forsvar.

Omfang/varighed
Den skriftlige opgave har et omfang af ca. 2 sider a 1800 typeenheder, og til løsning af denne opgave får den studerende 24 timer.
Det mundtlige forsvar varer 20 minutter inkl. votering.

Målbeskrivelse

Oversættelsen
Det overordnede kriterium for vurdering af en oversættelses kvalitet er kommunikationens vellykkethed der defineres således:
Kommunikationen anses for at være lykkedes maksimalt, når en modtager med målsproget som modersmål og uden kendskab til kildesproget uden vi-dere kan forstå målsprogstekstens budskab med så mange detaljer som det er muligt at få med i en oversættelsessituation, og når sproget flyder som i en tekst forfattet på hans eget sprog.

Det betyder at den studerende inden for de hovedområder der er behandlet i kursusforløbet, skal kunne
• gengive et fagspecifikt indhold af høj kompleksitet på målsproget så præcist som den konkrete oversættelsessituation tillader
• anvende et stort, varieret og nuanceret ordforråd, herunder den korrekte fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig såvel på engelsk som på dansk i overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funktion, fx i forbindelse med forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem.

Det mundtlige forsvar
For så vidt angår det mundtlige forsvar skal den studerende derudover kunne
• redegøre for de saglige forhold der omhandles i teksten og placere teksten i en større faglig sammenhæng
• identificere oversættelsesproblemer begrundet i sprogenes forskellighed og i forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem
• vurdere centrale teorier og forskellige strategier til løsning af sådanne oversættelsesproblemer og argumentere for sit valg af strategi
• redegøre for sin informationssøgningsproces og argumentere for sine valg i den konkrete situation
• kommunikere flydende og ubesværet på eksaminationssproget med en høj grad af sproglig korrekthed
• deltage selvstændigt og aktivt i situationen og indgå i en dialog.

Sprog
Til og/eller fra engelsk. Det mundtlige forsvar afholdes som udgangspunkt på engelsk.
Bedømmelse 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en helhedsvurdering af den skriftlige og mundtlige præstation.
Censur Ekstern

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve
• Hvis en studerende rettidigt har afleveret hjemmeopgaven, men ikke kan deltage i det mundtlige forsvar pga. sygdom, kan den studerende indstille sig til sygeprøve i det mundtlige forsvar i samme eksamenstermin på baggrund af den rettidigt afleverede hjemmeopgave.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen arbejdes der med centrale retsområder, der er relevante for bl.a. en translatørs virksomhed. Hovedvægten i undervisningen lægges på forståelse af juridiske forhold og komplekse juridiske tekster, oversættelsesteori og skriftlig oversættelse til og fra dansk. Den studerende trænes endvidere i at foretage sprogrevision og informationssøgning samt i at anvende terminologiske metoder.

Undervisningsformer
dialogforelæsninger, workshops, fremlæggelser ved studerende
Arbejdsbelastning
Undervisning (præsenstid) 20 timer
Forberedelse 98 timer
Oversættelser 28 timer
Eksamen (forberedelse, skriftlig prøve, mundtlig prøve) 79 timer
Litteratur

Law Made Simple, Barker, D.L.A. Elsevier, 12 ed.

Kompendium: 3 semester T&T 2010