English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_MARK  Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv

English Title
Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i sammenhængen mellem
virksomheders marketingstrategi- og planlægning i forlængelse af deres overordnede forretningsstrategi. De studerende skal sættes i stand til at redegøre for aktiviteter og processer der indgår i udvikling og gennemførelse af marketingstrategier og –planer og foretage velfunderede analyser af organisationers omgivelser, markedssituation, kompetencer og ressourcer som led i den marketingstrategiske planlægning. Der lægges vægt på at udvikle de studerendes evne til kritisk at vurdere de tilgange til strategi, der ligger til grund for marketingstrategi og –planlægning i teori og praksis. I forlængelse heraf skal de studerende kunne vurdere globaliseringens betydning for marketingledelse,
-strategi og –planlægning.
Eksamen
Marketingstrategi og -planlægning i et internationalt perspektiv
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Prøveform
Mundtlig individuel eksamination på baggrund af skriftlig synopsis. Synopsis indgår i bedømmelsen.
Omfang/varighed
Den skriftlige synopsis skal have et omfang af 3-5 sider a 1800 typeenheder ekskl. litteraturliste. Den efterfølgende mundtlige eksamination varer 20 minutter, inkl. votering.
Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• præsentere og diskutere en virksomhedsrelevant problemstilling ud fra eget valg
• redegøre for og vurdere de gennemgåede marketingstrategiske modellers, teoriers og metoders anvendelsesmuligheder/-begrænsninger i forbindelse med identifikation, formulering og analyse af marketingmæssige problemstillinger
• sammenkoble interne og eksterne informationer/data samt analyseresultater til beslutningsstøttende information med henblik på at kunne vurdere valg af strategiske alternativer.
Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Eksaminanden kan vælge at gå til syge-/omprøve i samme, en forbedret eller en ny synopsis. Anvendes den samme synopsis ved syge-/omprøven, skal den genafleveres til den frist der fremgår af eksamensplanen for syge-/omprøven.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
I forbindelse med undervisningen skal de studerende skrive en obligatorisk afleveringsopgave, som udarbejdes i grupper og godkendes individuelt.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kurset tager udgangspunkt i den strategiske marketingplanlægningsproces hvor valget, udformningen og gennemførelse af marketingstrategier dels er baseret på forståelse af virksomhedens egne kompetencer og ressourcer og dels på analyse af dens eksterne omgivelser. I forhold til virksomhedens egne ressourcer sættes der fokus på virksomhedens mission, kultur, værdier, stakeholders, forretningsområder, relationer og netværk samt de styrker og svagheder, der definerer dens strategiske muligheder. I forbindelse med de eksterne faktorer introduceres en række modeller og redskaber til analyse af omverden, industri- og konkurrenceforhold samt markedskultur, herunder distributionsstrukturer. Teori om globaliseringsprocessers er i denne forbindelse en vigtig komponent i kurset. Koblingen af de internt og eksternt rettede forhold vil danne udgangspunkt for opstilling og valg af strategiske alternativer, parameteranvendelse, implementering og kontrol. Kurset lægger særlig vægt på koblingen af teoretiske begreber og modeller til strategisk marketingplanlægning i praksis. Evnen til at foretage analyser, planlægge og træffe beslutninger indøves igennem præsentation og diskussion af virksomhedscases samt deltagelse i et marketingstrategispil. Afslutningsvis i kurset reflekteres der over strategitænkning inden for marke-tingfeltet, herunder hvordan den kan bidrage til effektivitet, fleksibilitet, innovation og organisationel læring.

Undervisningsformer
forelæsninger, case præsentation og diskussion, simulationsspil.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger (9 x 2t) 18 timer
Forberedelse til forelæsninger 44 timer
Øvelsestimer casediskussion/synopsisf. 16 timer
Forberedelse til cases 21 timer
Strategisimulationsspil –Markops 52 timer
Udarbejdelse af synopsis 20 timer
Eksamensforberedelse 40 timer
Litteratur

Mullins, Walker & Boyd (2009) Marketing Management – a strategic decision-making approach. Seventh edition. New York McGraw Hill.

Cases: Ford Ka (INSEAD), EasyJet (IMD), Google Inc. (Harvard Business School)

Stratx Markops Student Handbook.