English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_SPE  Samfund, politik og erhvervsliv (EN, FR, SP, TY)

English Title
Samfund, politik og erhvervsliv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at de studerende får teoretisk og empirisk indsigt i og evne til at forholde sig reflekterende til centrale forhold vedr. samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det relevante sprogområde. Desuden skal de studerende opnå et højt sprogligt og kommunikativt niveau på fremmedsproget, såvel mundtligt som skriftligt.
Eksamen
Samfund, politik og erhvervsliv
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Udprøvning
Ved udgangen af 1. semester

Prøveform
Skriftlig hjemmeopgave i en opgave inden for de i undervisningen behandlede emner. De studerende kan vælge at skrive opgaven individuelt eller parvis.
Der stilles et antal opgaver ved kursets afslutning, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives. Der gives individuelle karakterer, og den enkeltes bidrag til opgaven skal kunne identificeres, jf. Studieordningens § 32, stk. 3.

Omfang/varighed
Ved individuel aflevering skal opgaven have et omfang på 10-12 sider a 1800 typeenheder. Ved aflevering parvis skal opgaven have et omfang på 14-18 sider a 1800 typeenheder. Der gives mindst 3 uger til udarbejdelse af opgavebesvarelsen.

Målbeskrivelse
Den skriftlige opgave skal vise at den studerende kan
• analysere en central problemstilling i dybden inden for et af de i undervisningen behandlede emner og demonstrere en høj grad af indsigt i den valgte problemstillings kontekst
• vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den valgte problemstilling
• indsamle og kritisk vurdere et bredt udvalg af relevante og centrale kilder til behandling af den valgte problemstilling
• præsentere problemstilling, analyse og konklusioner på fremmedsproget i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav.

Sprog Fremmedsproget
Bedømmelse 1 karakter efter 7-trinsskalaen
Censur Intern prøve uden censur
Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve. Det vil sige at der stilles nye opgaver, og det afgøres ved lodtrækning inden for hvilket emne den/de studerendes opgave skal skrives.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende arbejder med en række centrale emner vedrørende samspillet mellem de politiske, sociale og økonomiske aktører i det pågældende sprogområde. Der arbejdes empirisk med forholdene i sprogområdet, med inddragelse af relevante teoretiske og historiske forståelsesrammer. Hvor det er relevant, kan inddrages komparative aspekter.

Mulige temaer kan være

  • globalisering, migration, nationalstat og lokale identiteter som faktorer i økonomisk, social og politisk sammenhængskraft
  • relationerne mellem det politiske system og erhvervslivet
  • erhvervslivets indstilling til egen plads i samfundet og til det politiske rum
  • uddannelsessystemets rolle i samfundet set i lyset af globaliseringen
  • mediernes rolle som social, politisk og økonomisk aktør
  • erhvervslivets muligheder for at øve indflydelse på den politiske proces
  • interesseorganisationers, NGO’ers (CSO’ers) og sociale bevægelsers muligheder for at påvirke økonomiske og politiske beslutninger.

Kurset fokuserer både på de bredere forståelsesrammer for de valgte temaer og på konkrete problemstillinger og politikområder, som fx integrationspolitik, uddannelsespolitik, klima- og miljøpolitik, fødevarepolitik og arbejdsmarkedspolitik.

Undervisningsformer
Kursets arbejdsformer veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, gruppearbejde med selvstændig research, klyngevejledning og individuel vejledning.
Kurset indledes med en fællesforelæsning om den overordnede teoretiske forståelsesramme. Derefter følger holdundervisning vedr. de valgte emner, samtidig med at studerende arbejder med indsamling af materiale til belysning af forskellige aspekter af emnet. Sidste del af kurset fokuserer på skriveprocessen, med såvel fællesforelæsning om generelle metodeovervejelser som emnerelateret faglig vejledning, individuelt og/eller i grupper.
The themes (for engelsk)
The course is composed of three themes:
 Environmentalism, taught by Kevin McGovern
 Nation branding, taught by Charlotte Werther
 Labour markets, taught by Malene Djursaa
Coursework
The course involves these work elements for students:
 Participation in and preparation for lectures on theory and methods
 Participation in and preparation for classes covering the 3 themes
 Independent research on sub-topics allocated within each theme, carried out in groups and resulting in reports placed on SiteScape.
 Participation in tutoring arrangements
 Preparation of an exam paper on a subject within one of the three themes
Arbejdsbelastning
Lectures and classes 22 timer
Preparation for lectures and classes 109 timer
Group reports 20 timer
Exam papers 74 timer