English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_TEKS  Teknisk sprog

English Title
Teknisk sprog

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at de studerende skal tilegne sig kompetence til at oversætte tekniske tekster af høj kompleksitet til og fra engelsk samt til at skrive tekniske tekster til og/eller fra engelsk. De studerende skal endvidere kunne anvende og forholde sig kritisk til centrale teorier inden for oversættelse og terminologi samt på kort tid selvstændigt sætte sig ind i et teknisk område og den dertil hørende terminologi.
Eksamen
Teknisk sprog
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Prøveform
Skriftlig individuel hjemmeopgave bestående af en oversættelse til og/eller fra engelsk eller en tekstproduktionsopgave til og/eller fra engelsk på basis af en kort casebeskrivelse.

Omfang/varighed
Den skriftlige oversættelse har et omfang af ca. 2 sider a 1800 typeenheder. Til løsning af denne opgave får den studerende 24 timer.

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af kvaliteten af en oversættelse eller en produceret tekst er kommunikationens vellykkethed der defineres således:

Kommunikationen anses for at være lykkedes maksimalt, når en modtager med målsproget som modersmål og uden kendskab til kildesproget uden videre kan forstå målsprogstekstens budskab med så mange detaljer som det er muligt at få med i en oversættelsessituation eller tekstproduktionssituation, og når sproget flyder som i en tekst forfattet på hans eget sprog.

Det betyder at den studerende inden for de hovedområder der er behandlet i kursusforløbet, skal kunne:

• gengive et fagspecifikt indhold af høj kompleksitet på målsproget
• anvende et stort, varieret og nuanceret ordforråd, herunder den korrekte fagterminologi
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer
• udtrykke sig såvel på engelsk som på dansk i overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi
• tilpasse målsprogsteksten til modtageren, situationen og tekstens funk-tion, fx i forbindelse med forskelle i systemer og kultur de to sprogområder imellem
• overholde de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for de enkelte genrer.

Sprog Til og/eller fra engelsk

Bedømmelse 1 karakter efter 7-trinsskalaen

Censur Ekstern

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.


Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

I undervisningen arbejdes der med udvalgte vidensområder inden for teknik med fokus på at give de studerende en metode til selvstændigt at sætte sig ind i tekniske vidensområder. Hovedvægten i undervisningen lægges på tekstforståelse, oversættelsesteori og skriftlig oversættelse til og fra engelsk samt technical writing til og fra engelsk. De studerende trænes endvidere i informationssøgning samt anvendelse af terminologiske metoder og oversættelsesværktøjer.

Litteratur

1. Simonsen, Henrik Køhler 2010: Course Website for Technical and Medical Translation and Writing

2. Quist, Christian 2004: Oversættelse af tekniske tekster - sammenhæng og baggrund; Dansk og Engelsk [OTT]

3. Perelman et al. 2001: The Mayfield Handbook of Technical and Scientific Writing [MHT]

4. McMurrey, David A. 2002: Online Technical Writing (Online version of the book Power Tools for Technical Communication) [PTT]

5. Standler, Ronald B. 1999: Technical Writing [TW]

6. Resurrecció, Vicent Montalt & Davies, Maria González 2007: Medical Translation Step By Step [MT]

7. Fremgen, Bonnie F & Frucht, Suzanne S 2009: Medical Terminology – A Living Language [MTA] 8. Pedersen, Court et al. 2005: Medicinske Sygdomme – sygdomslære og sygepleje [MSS]