English   Danish

2010/2011  KAN-CLM_TOLK  Tolkning

English Title
Tolkning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Forår , Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Undervisningens formål er at styrke de studerendes evne til at producere en hurtig og meningsmæssigt dækkende tolkning til og fra dansk af dialoger inden for rets- og polititolkning samt dialoger omhandlende et aktuelt emne af politisk, økonomisk, forretningsmæssig eller samfundsmæssig art og til at gengive prima vista kortere tekster af relevans for dialogen.
Eksamen
Tolkning
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Udprøvning
Ved udgangen af 3. semester

Prøveform
Mundtlig individuel prøve der omfatter såvel en dialog som en prima vista-gengivelse som emnemæssigt er relevant for dialogen.

Omfang/varighed
Prøven varer 45 minutter inkl. votering. Dialog og prima vista-gengivelse har et samlet omfang af ca. 7000 typeenheder. Omfanget af prima vista-gengivelsen er ca. 1000-1200 typeenheder. I dialogen indgår enkelte re-plikker på 500-800 typeenheder.
Det afgøres ved lodtrækning om dialog og tekst til prima vista-gengivelse vedrører et aktuelt emne, eller om der er tale om en dialog og tekst der ligger inden for rets- eller polititolkning.

På grund af eksamensforløbets karakter foretager institutionen lydoptagelse af eksaminationen. Den studerende kan til enhver tid få en kopi af denne optagelse udleveret, jf. desuden Studieordningens § 38.

Målbeskrivelse
Det overordnede kriterium for vurdering af præstationens kvalitet er tolkningens og prima vista-gengivelsens vellykkethed.

Tolkningen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner samt samtalepartnernes holdning til emnet på en sådan måde at kommunikationen mellem parterne sikres og alle væsentlige elementer i forlægget medtages
• tale højt og tydeligt og demonstrere engagement, indlevelse og situationsfornemmelse
• fremføre sin tolkning hurtigt og flydende således at samtalen mellem parterne foregår glidende og uden væsentlige afbrydelser
• sikre at gengivelsen af forlægget ikke tidsmæssigt afviger fra dette
• demonstrere situationsadækvat tolkeadfærd
• opfylde udgangssprogets og målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Prima vista-gengivelsen
Den studerende skal kunne
• gengive forlæggets ideer og intentioner på en sådan måde at modtageren på målsproget uden væsentlige problemer kan forstå udgangstekstens budskab
• fremføre sin prima vista-gengivelse hurtigt og flydende i almindeligt tale-tempo
• opfylde målsprogets grammatiske, idiomatiske, stilistiske, terminologiske og udtalemæssige normer.

Sprog Dansk og engelsk
Bedømmelse 1 karakter efter 7-trinsskalaen. Der foretages en helhedsvur-dering af tolkepræstationen og prima vista-gengivelsen.
Censur Ekstern

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

De studerende indføres i centrale teorier inden for tolkning. De trænes i at formidle mundtlig kommunikation mellem to parter ved konsekutivt at overføre kommunikationsparternes mundtlige forlæg til og fra dansk og i at tilpasse deres verbale og nonverbale tolkeadfærd til den konkrete kommunikationssituation. Desuden trænes de studerende i prima vista-gengivelse af kortere tekster.