English   Danish

2010/2011  KAN-CMAREV1  Revision 1 og Revision 2

English Title
Auditing 1 and 2

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 16,5 ECTS (495 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Peter Birkholm Lauersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med faget er, at de studerende opnår et overblik over og dybtgående kendskab til revisorhvervet og revision, således at det teoretiske grundlag for revision beherskes. Revisor skal som offentlighedens tillidsrepræsentant tilføre et givet materiale troværdighed således, at beslutningstagere, samfundet etc. får et bedre fundament for deres vurderinger. Kernen i revision er verifikation, der foretages ved indhentning af revisionsbevis efter en forud fastlagt metodologi.
 • Revisionens teoretiske grundlag og dets grundbegreber, principper og metoder.
 • Konkrete tilgange og revisionsstandarder i forhold til revisionsplanlægning, væsentlighed og risiko, revisionsbeviser og dokumentation samt revisionsmetoder og – beviser.
 • Kvalitetsstyring og kontrol
 • IT-sikkerhed og revision af IT
 • Revision af køb, salg, lager, lønninger m.v.
 • Intern kontrol og intern revision
 • Revision og årsregnskaber
 • Offentlig revision
 • Corporate Governance
 • Gældende regulering i relation til revisors erklæringer, ansvar og etik
 • Revisors rolle og revision i såvel den private som den offentlige sektor
Forudsætninger
Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven i faget Revision (1 og 2), at prøven i faget ledelsesinformationssystemer er bestået. Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven efter det samlede forløb, at Revision 1 er bestået.
Eksamen
Revision
Prøven i faget består af to delprøver:
Revision 1 - midtvejsprøve:
Vægtning 33%
Vurdering Mundtlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter
Revision 2 - afsluttende prøve:
Vægtning 67%
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni, Det er en forudsætning for at kunne deltage i prøven efter det samlede forløb, at Revision 1 er bestået.
Projekteksamen med udarbejdelse af gruppeprojekt og individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Afsluttende prøve: Projektet skal udarbejdes i grupper på 3-4 studerende og skal have et omfang af max. 50 normalsider. Der gives 5 timer til vejledning pr. gruppe (inkl. forberedelse). Der gives en samlet karakter for projekt og den mundtlige udprøvning. For syge-/omprøven ved den afsluttende prøve gælder det, at de(n) studerende kan revidere det oprindelige projekt eller et nyt. Den mundtlige udprøvning foregår som ved den oprindelige prøve.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med faget Revision er at de studerende midtvejs i forløbet (efter revision 1) kan:

 • Redegøre for den relevante regulering i relation til revision 1.
 • Redegøre for og kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i relation til konkrete revisionsproblemstillinger indenfor revision 1.

Målet med faget Revision er, at de studerende efter fagets samlede forløb (revision 1 & 2) kan:

 • Forklare, anvende og problematisere teorier om revisors rolle og revision
 • Løse og reflektere over konkrete revisionsopgaver ved hjælp af fagets teori.
 • Foretage analyser og kritiske vurderinger af revisionsmæssige problemstillinger
 • Forklare, konkretisere og anvende den for faget relevante regulering.

Kombinere revisionsmæssige begreber, principper og metoder i overensstemmelse med fagets logik.

Undervisningsformer
Storholdsforelæsninger
Arbejdsbelastning
Undervisning 117 timer
Foberedelse 234 timer
Eksamen 144 timer
Litteratur

Bøger:

 • Elm-Larsen, Rolf, Offentlig revision – empiri og teori, Thomson, 2011 (revision 2)
 • Elm-Larsen, Rolf, Forvaltningsrevision - Begreb, teori og proces, Samfundslitteratur, 2007 (revision 2)
 • FSR, God IT-skik, Et ansvar for ledelse og organisation, FSR, (revision 1)
 • Heilbuth & Tjagvad, IT-Revision, Thomson Reuters, 2008, (revision 1)
 • Messier, W.F., Eilifsen, A., Glover & Prawitt, Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach Mc Craw-Hill, Int. Edition, Nyeste udgave (revision 1 & 2)
  • De i de enkelte kapitler angivne International Standards om Auditing (ISAs) er pensum. ISAerne er næsten alle oversat til dansk og benævnes her revisionsstandardern (RSer). Disse har samme nummerering som ISAerne. Hvis der til enkelte lektioner i lektionsplanen angives specifikke revisionsstandarder er det udtryk for, at underviser vil fokusere på disse ved forelæsningen.
 • Langsted, Lars Bo, Andersen, Paul Krüger og Christensen, Mogens, Revisoransvar, Thomson, 2009, (revision 2)
 • Langsted, Lars Bo, Füchsel, Kim, Skovby, Jens og Gath, Peter, “Revisor – regulering & rapportering” kapitel 1, 2, 3 og 8, Thomson, 2010, (revision 2)

Materialesamling 2010-11:

 • Wallace, Wanda A., The Economic Role of Audit in Free and Regulated Markets, s. 7-23 og 28-37 (revision 1)
 • Elm-Larsen, Rolf, Revision i agentteoretisk belysning. I Revision: Funktion og Vision, s. 211-238 (revision 1)
 • Flint, D., Philosophy & Principles of Auditing: An Introduction, Macmillan, 1988 (kap.1-5) (revision 2)
 • Perks, B. Professions, Society and Accountancy, Accounting and Society, 1993 (kap.1) (revision 2)
 • Laursen, Peter B., Agentteori & Revisorer (revision 1)
 • Økonomiministeriet, Bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner (revision 1)
 • Skærbæk, Peter, Det årlige maskespil - om regnskaber set i en interaktiv og kommunikativ kontekst (revision 1)

Materiale der lægges på SiteScape eller henvisning til hjemmeside:

 • Laursen, Peter B., “Revision af interne kontroller”, INSPI nr. 9 og 10. 2004 (revision 1)
 • Revisortilsynet, "Retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol og rapportering herom”, maj 2009 (revision 1)
 • Beasley, M.S. & Jenkins, J.G, A Primer for Brainstorming Fraud Risks", Journal of Accountancy, vol. 196, no. 6, pp. 32-39, 2003 (revision 2)
 • McKee, T, "Increase your fraud auditing effectiveness by being unpredictable!", Managerial Auditing Journal, vol. 21, no. 2, pp. 224-231, 2006 (revision 2)
 • Wells, J.T., “Ten Steps to a Top-Notch Interview", Journal of Accountancy, vol. 194, no. 5, pp. 99-102, 2002 (revision 2)
 • Wells, J.T., "Why ask?" You ask", Journal of Accountancy, no. September, pp. 88-93, 2001 (revision 2)
 • Wells, J.T., "A Fish Story - Or not?", Journal of Accountancy, vol. 192, no. 5, pp. 114-117, 2001 (revision 2)
 • Wells, J.T., "Irrational Ratios", Journal of Accountancy, no. August, pp. 80-83, 2001 (revision 2)
 • Johansen og Davidsen, ”Tilsyn med revisorer og revisionskvalitet” (revision 1)
 • Johansen og Laursen, ”Intern revision” (revision 1)
 • Johansen, ”Dansk corporate governance og revisionsudvalg” (revision 2)
 • Humphrey, C., Debating Audit Expectations, s. 3-29, Current Issues in Auditing (3.udg.) 1997 (revision 2)
 • Jeppesen, Kim K., Kontinuerlig revision, Revision & Regnskabsvæsen nr. 12, 2003 (revision 2)
 • Power, Michael, The Audit Explosion (revision 2)
 • Anbefalinger for god selskabsledelse, april 2010 (revision 2)
 • Revisorlovens § 31 samt bemærkninger hertil (revision 2)

Anden litteratur:

 • Søndergaard, T. og Laursen, P.B., Cases: Revisoretik, 2000, Uddeles til undervisningen (revision 2)
 • FSR, Revisorhåndbogen (indeholder RS’r, RV’r og relevant lovstof f.eks. ÅRL), Forlaget Thomson, seneste udgave (revision 1 & 2)
  • Nye RS der endnu ikke er kommet med i seneste udgave af Revisorhåndbogen udgives af Forlaget Thomson og kan købes i boghandlen.
  • Endnu ikke oversatte ISA’er der er pensum, kan downloades på www.ifac.org.

Kursorisk litteratur:

 • IFAC, Relevante revisionsstandarder, IFAC Handbook, seneste udgave (revision 1)