English   Danish

2010/2011  KAN-CMASKAT  Skatteret

English Title
Tax Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 13,5 ECTS (405 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Jens Fejø - Juridisk Institut
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
At sætte de studerende i stand til på højt niveau at identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer inden for særligt
 • Indkomstopgørelsen og skatteberegningen,
 • Beskatningen af kapitalgevinster og kapitaltab mv.,
 • Subjektiv skattepligt,
 • Erhvervsbeskatningen for personer,
 • Familiebeskatning,
 • Skatteforvaltning og – proces, og
 • Beskatningen af juridiske personer og deres deltagere.
 • Endvidere indføres de studerende i moms og afgifter samt centrale dele af arbejdsretten.
Eksamen
Skatteret
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin, Der afholdes ordinær prøve i marts/april (lige år) og i maj/juni (ulige år)
Hjælpemidler Med alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Varighed 4 timer
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet for faget Skatteret og arbejdsret er at sætte de studerende i stand til på højt niveau at kunne identificere, analysere og løse centrale skatteretlige problemer. De studerende skal herunder

 • demonstrere et overordnet overblik over retsområdet ved at kunne identificere de relevante skatteretlige problemstillinger,
 • demonstrere at beherske den juridiske metode ved analysen og løsningen af de relevante skatteretlige problemstillinger, herunder ved at identificere og anvende de relevante retskilder korrekt og
 • demonstrere evner til at analysere retskilder som bl.a. domme, afgørelser og forarbejder samt anvende disse ved løsningen af konkrete skatteretlige problemstillinger.

Endelig indføres de studerende i moms og afgifter samt centrale dele af arbejdsretten, således at de studerende sættes i stand til at kunne identificere og på et godt niveau analysere og løse problemer inden for disse områder.

Undervisningsformer
Undervisningen er overvejende baseret på dialogforelæsninger, holdundervisning med case-opgaver, samt mundtlige og skriftlige øvelsesopgaver.
Arbejdsbelastning
Undervisning 91 timer
Forberedelse 182 timer
Eksamen 132 timer
Litteratur

Foreløbig pensumangivelse:

 1. J Jan Pedersen, m.fl: Skatteretten 1, 5. Udgave (2009). Hele bogen minus afsnit I: kapitel 1, 2, 3 og 4.
 2. Jan Pedersen, m.fl: Skatteretten 2, 5. udgave (2009). Hele bogen, dog minus afsnit II, kapitel 1 samt afsnit IX til XII.
 3. Momsvejledningen, C.1, C,2, C.3, D.2, D.11 (momspligtens omfang), G.1 (momsgrundlaget ved leverancer mod betaling) og J.1-J.4 (Momsfradragsret og regulering for investeringsgoder)
 4. Jan Pedersen m.fl: Skatteretten 4, 5. udgave (2009), afsnit II og III.
 5. Ruth Nielsen: Arbejdsret for Revisorer, Jurist og Økonomforbundets forlag (2007).