English   Danish

2010/2011  KAN-CMA_VJ07  Momsret

English Title
VAT-Law

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 38: Fredag kl. 12.35 - 14.15 Uge 40,43: Fredag kl. 12.35-16.15 Uge 41: Fredag kl. 09.50 - 13.30 Uge 44-46: Fredag kl. 12.35 - 16.15
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
TBASecretary Trine Buch - tb.ju@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets udvikling af personlige kompetencer:
Faget har til formål dels at bibringe de studerende evnen til at fortolke retsregler og dels koble regler og faktum. Udover at træne evnen til at skabe overblik i forhold til regler og faktum tilstræbes det endvidere, at de studerende selvstændigt, via ændringer i det underliggende faktum, kan identificere nuancer i den retlige bedømmelse og herigennem påtage sin en egentlig rådgivningsrolle.

Målbeskrivelse:
Faget har til formål at sætte de studerende i stand til på et højt niveau at identificere, analysere, redegøre for samt løse centrale skatteretlige problemer inden for moms og lønsumsafgift. De studerende skal herunder forstå sammenhængen mellem EU-retten og intern dansk ret inden for moms og lønsumsafgift.

De studerende skal herunder:
 • Tilegne sig et overblik over retsreglerne inden for faget og i et klart og korrekt sprog
 • Forstå det centrale indhold af retskilderne inden for retsområdet og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor
 • Forstå foholdet mellem retskilderne og i et klart og korrekt sprog kunne redegøre herfor,
 • Beherske den juridiske metode og være i stand til at analysere problemstillinger og vise, hvordan konkrete eksempler kan løses korrekt ved anvendelse af de relevante retskilder inden for retsområdet og
 • Kunne reflektere over, hvordan borgere og virksomheder gennem planlægning og handlinger kan opnå moms- og lønsumsmæssige fordele.
Forudsætninger
De studerende forventes at have fulgt enten det obligatoriske fag ”skatteret” på cand.merc.aud.-studiet eller faget ”skatteret med selskabsret” på HA(jur)-studiet i kombination med erhvervelse af den erhvervsøkonomiske bachelor-grad.
Eksamen
Mundtlig eksamen (20 min.) uden forberedelse. Ingen hjælpemidler. Ekstern censur.
Eksamensperiode Vintertermin
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver et overblik over reglerne om momsretten, herunder

 • Indføring af EU-rettens betydning for merværdiafgiftsretten
 • De afgiftspligtige personer
 • De afgiftspligtige transaktioner
 • Moms fritagelserne, herunder lønsumsafgift
 • Momsfradragsretten
 • Momsbeskatningsstedet
 • Registreringspligt
 • Betalingspligt
 • Afgiftsgrundlaget
Undervisningsformer
Der forsøges anvendt dialogforelæsninger, hvor de studerende selvstændigt formodes at reflektere over fagets pensum m.v.
Litteratur

Oplyses ved semesterstart