English   Danish

2010/2011  KAN-CMJ_I36  EU-konkurrenceret og industriøkonomi

English Title
EU competition law and industrial economics

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Jens Fejø - jf.jur@cbs.dkPeter Møgelvang-Hansen - pmh.jur@cbs.dkSecretary Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er formålet at sætte de studerende i stand til at:
 • demonstrere et overordnet overblik over det konkurrenceretlige retsområde ved at identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog
 • gengive hovedindholdet og forklare betydningen af fagets retskilder
 • udvælge, formulere, og diskutere eksempler, der er tilstrækkelig komplekse til at vise den studerendes forståelse af fagets retlige problemstillinger
 • identificere juridiske problemstillinger i konkrete eksempler, og juridisk at argumentere for løsning af problemstillingen samt foreslå foranstaltninger til at imødekomme retsstridigheder eller på anden måde forbedre konkrete parters retsstilling
 • reflektere over den samfundsmæssige betydning og begrundelse for en given retstilstand inden for fagets retsområde.
 • forklare det økonomiske indhold i grundlæggende industriøkonomiske begreber, som finder anvendelse inden for konkurrenceøkonomi som fx markedsmagt, velfærd, tacit collusion, vertikale begrænsninger, fusioner
 • beskrive og rationalisere de væsentligste forudsætninger for konkurrenceøkonomiske modeller som fx Cournot-modellen, Bertrand-modellen med differentierede produkter, gentagne (eller dynamiske) spil, og den grundlæggende monopolmodel
 • illustrere indholdet i sådanne modeller grafisk samt udføre simple analyser fx relateret til et givent konkurrenceøkonomisk problem
 • vurdere hvordan et givent konkurrenceproblem skal analyseres økonomisk.
Forudsætninger
Kendskab til markedsret, industriøkonomi og rets- og kontraktøkonomi på HA(jur.)-niveau, herunder den konkurrenceret og industriøkonomi, som et tilegnet på HA(jur.)-studiet på CBS, eller tilsvarende.
Eksamen
Mundtlig uden forberedelse. Bedømmelsen sker med udgangspunkt i målbeskrivelsen for faget. Eksaminationen forestås af såvel en ø
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

EU-retsudvikling kræver, at erhvervsjuristerne gør sig fortrolige med centrale dele af konkurrenceretten. Såvel juridiske som økonomiske emner må herved inddrages og behandles. Det er derfor for den juridiske dels vedkommende fagets formål i første række at uddybe de studerendes kendskab til og gøre dem fortrolige med nogle vigtige udvalgte områder af EU-konkurrenceretten og dens økonomiske baggrund. Konkurrencerettens dynamiske udvikling, herunder en væsentlig udvidelse af dens aktionsradius, tages herved op. I forbindelse hermed inddrages Lissabon-traktatens betydning for EU-konkurrenceretten.

Den økonomiske teori i tilknytning hertil er væsentlig, idet den industriøkonomiske teori er afgørende for forståelsen af rationalerne bag konkurrenceretten, specielt for vurderingen af ændringer i dennes indhold og aktionsradius. Den økonomi teori, der behandles, er generel industriøkonomi om kilder til markedsmagt, afgrænsning af det relevante marked, horisontale aftaler og fusioner, predation og misbrug af dominans i øvrigt.

Undervisningsformer
Der vil primært være tale om forelæsninger, case-baseret undervisning med inddragelse af de studerende, samt domsgennemgang og -analyse.
Litteratur

Jens Fejø: EU-konkurrenceret, (Jurist- og Økonomforbundets forlag) 2009, samt

Materiale: Primært fra Juridisk Instituts hjemmeside på SiteScape

Massimo Motta (2004) Competition Policy – Theory and Practice, Cambridge University Press.

Bruce Lyons (Ed.) (2009) Cases in European Competition Policy – The Economic Analysis, Cambridge University Press