English   Danish

2010/2011  KAN-CMJ_I45  Erstatning & Forsikring

English Title
Compensation & Insurance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Peter Møgelvang-Hansen - pmh.jur@cbs.dkHenrik Lando - hl.ino@cbs.dkSecretary Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets mål, at den studerende kan
  • redegøre for virksomheders og personers retsstilling på grundlag af de regelsæt, der indgår i pensum, herunder the Draft Common Frame of Reference
  • identificere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i konkrete eksempler
  • placere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger i en overordnet sammenhæng på en måde, som demonstrerer overblik, indsigt og forståelse
  • analysere konkrete erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemstillinger, argumentere for fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk bedømmelse af forskellige retlige muligheder til løsning af konflikter og til sikring eller forbedring af en virksomheds retsposition
  • præsentere erstatnings- og forsikringsretlige og dertil knyttede retsøkonomiske problemer, løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
Forudsætninger
Faglige forudsætninger svarende til HA(jur.) og de obligatoriske fag på cand.merc.(jur.) studiet
Eksamen
Mundtlig eksamination med forberedelse med udgangspunkt i udleveret case med alle skriftlige hjælpemidler. Eksaminationen forest
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Med virksomheden som centrum behandler faget de problemer, der er forbundet med risikoen for, at virksomheden rammes af eller påfører andre skader og tab. I første omgang må en skade eller et tab bæres af den, der rammes. Via erstatningsret og forsikringsaftaler m.v. kan tabet imidlertid flyttes fra den umiddelbart ramte.

De juridiske aspekter af faget angår dels de almindelige erstatnings- og forsikringsretlige principper dels den retlige regulering af særligt virksomhedsrelevante risikoområder, herunder produktansvar, arbejdsskader og miljøskader. Det er et væsentligt sigtepunkt, at de studerende gøres fortrolige med de fælleseuropæiske, erstatnings- og forsikringsretlige principper, der er under udvikling i disse år, og som foreløbig har resulteret i the Draft Common Frame of Reference.

De økonomiske aspekter angår særlig den retsøkonomiske teori vedrørende indretningen af erstatningsregler. Denne teori giver bl.a. nogle forskrifter for, hvordan en virksomhed bør forholde sig til et muligt erstatningskrav, hvilke forholdsregler der er optimale, og hvordan virksomheden bør forsikre sig. Erstatnings‑ og forsikringsregler ses altså både fra en samfundssynsvinkel og fra en virksomhedssynsvinkel.

Faget sigter bl.a. mod at sætte de studerende i stand til at deltage i udformningen af en virksomheds risikostyring og forsikringspolitik, til at deltage i en virksomhedsorienteret forsikringsudformning og til at forholde sig kritisk‑analytisk til den samfundsmæssige regulering på området.

Hovedoverskrifterne er

- betingelserne for erstatningsansvar

- retsøkonomisk teori for erstatningsregler og for alternative måder at regulere risiko på

- grundlæggende teori om risikostyring og forsikringstegning

  • forsikringsaftalens retlige regulering
  • de erstatningsretlige regler på de forskellige risikoområder og deres forsikringsmæssige afdækning (bl.a. produktansvar, miljøskader, rådgivningsansvar mv.)
Undervisningsformer
Undervisningen består i forelæsninger og øvelser
Litteratur

Bo v. Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, DJØF (seneste udgave).

Steven Shavell: Economic Analyses of Accident Law.

Ivan Sørensen: Forsikringsret, DJØF (seneste udgave).

Endvidere økonomiske artikler, der indgår i en materialesamling.