English   Danish

2010/2011  KAN-CMJ_J50  Udbud og udlicitering

English Title
Public Procurement and Outsourcing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-50,onsdag,11,40-13.20
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og erhvervsjura
Kursusansvarlig
Ruth Nielsen - rn.jur@cbs.dkSecretary Susie Lund Hansen - slh.jur@cbs.dk
Fagområde/Category
  • Erhvervsjura/Business Law
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er fagets formål at kvalificere de studerende til at deltage i offentlige anskaffelser inden for de gældende juridiske rammer for udlicitering og udbud, herunder reguleringen af EU’s indre marked for offentlige kontrakter.
Det er målet med eksamen i Udbud og Udlicitering, at de studerende skal kunne

1. Redegøre for ordregiveres og virksomheders retsstilling på grundlag af de i fagets pensum beskrevne regelsæt, herunder identificere og forklare grundlæggende begreber inden for faget i et klart og korrekt sprog.
2. Identificere relevante retlige problemer og argumenter ud fra et komplekst materiale i konkrete eksempler.
3. Placere konkrete problemstillinger i retlige sammenhæng på en måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for fagets problemstillinger
4. Analysere retlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter og løsningsmuligheder.
5. Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde
6. Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg af løsninger.
Forudsætninger
Faget forudsætter kendskab til jura svarende til HA(jur.).
Eksamen
Mundtlig eksamen uden forberedelse
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Eksamensformen er mundtlig eksamen uden forberedelse og hjælpemidler. Bedømmes af eksaminator og ekstern censor.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget fokuserer på EU udbudsret og dansk udbudsret, herunder OPP (offentlige/private partnerskaber). EF-Traktatens almindelige regler om fri bevægelighed gælder som udgangspunkt for alle offentlige kontrakter. Derud¬over findes direktiver om visse større kontrakter. I EU blev der vedtaget omarbejdede udbudsdirektiver i 2004, hvorved nye indkøbsformer blev reguleret, fx konkurrencepræget dialog, rammeaftaler, elektroniske auktioner og dynamiske indkøbssystemer. Desuden findes der en omfattende praksis fra EU Domstolen. I Danmark kan sager om udlicitering og offentlige udbud indbringes for Klagenævnet for Udbud. Afgørel¬ser fra dette nævn benyttes sideordnet med EU-domme til at illustrere, hvordan reglerne anvendes.

Undervisningsformer
Fagets pædagogik og undervisningsformer omfatter dialogforelæsninger, opgaver, cases og studenteroplæg.
Litteratur

Ruth Nielsen: Offentlige kontrakter, 4. reviderede udgave, Jurist- og Økonomfoundets Forlag, Kbhvn. 2010 + domme..