English   Danish

2010/2011  KAN-CMJ_J67  The European Law Moot Court Competition

English Title
The European Law Moot Court Competition

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Elective
Level Full Degree Master
Duration One Semester
Course Period Autumn . Spring
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Max. participants 100
Study Board
Study Board for BSc/MSc in Business Administration and Commercial Law
Course Coordinator
Andrej Savin - as.jur@cbs.dkSecretary Mette Kierkegaard - mki.om@cbs.dk
Main Category of the Course
  • Business Law
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Målet er, at de studerende, efter at have deltaget i undervisningsaktiviteterne og arbejdet selvstændigt med udarbejdelse af besvarelsen af the European Law Moot Court Competition case, kan:
• Redegøre for de juridiske problemstillinger som casen rejser, samt for de relevante EU-retlige regelsæt, deres opbygning og funktion.
• Identificere relevante fagligt begrundede løsningsforslag for de forskellige parter i casen.
• Analysere disse løsningsforslag, samt foretage en kritisk afvejning af de juridiske løsningsforsalg ud fra retlige betragtninger.
• Kombinere forskellige faglige indfaldsvinkler i forbindelse med analysen og foretage fagligt begrundede valg for løsningen.
• Præsentere løsninger og argumenter på en systematisk og sammenhængende måde, der viser overblik, indsigt og forståelse for casens problemstillinger.
• Demonstrere evne til at analysere og anvende domme fra EU-Domstolen i case besvarelsen, samt sætte dommene ind i deres samfundsmæssige kontekst, og udlede deres betydning for praksis i øvrigt samt for regeldannelsen.
• Perspektivere over case besvarelsens løsninger, herunder vurdere deres politiske fordele og ulemper (fra medlemsstaten/EU institutionernes perspektiv).
Prerequisite
Deltagelse i the European Law Moot Court Competition sker ved skriftlige case besvarelse (i form af partsindlæg) på engelsk. Kendskab til fransk vil være en stor fordel, da case besvarelsen skal ledsages af resumé på fransk, og idet konkurrencen er to-sproget. De studerende skal have et indgående kendskab til EU-ret, tilsvarende videregående EU-ret/Advanced EU Law på 1. semester af cand.merc.(jur.).
Examination
Individuel mundtlig eksamen (20 min)
Exam Period May/June
Examination
Individuel mundtlig eksamen (20 min) på baggrund af casebesvarelse, der er indsendt til the European Law Moot Court Competition (max 30 sider i alt), med censor. Det er et krav at casebesvarelsen indsendes til konkurrencen, for at man kan gå til eksamen i faget.
Prerequisites for Attending the Exam
Course Content

Den 1. september afsløres årets case i the European Law Moot Court Competition. Casen udgøres typisk af en fiktiv præjudiciel forespørgsel til EU-Domstolen samt baggrundsinformation, der skal tages stilling til i case besvarelsen. De studerende deltager i konkurrencen i grupper på 3-4 personer. Hver gruppe udformer selvstændigt partsindlæg for parterne i den fiktive sag til besvarelse af casen. Dette indebærer at de studerende skal se sagen fra begge parters synspunkter, og herved fremkomme med argumenter for og imod forskellige løsninger af den juridiske problemstilling, som casen omhandler. Casen vedrører typisk en højaktuel problemstilling, som EU-Domstolen endnu ikke har taget stilling til. Dette kræver, at de studerende på egen hånd foretager litteratursøgninger og analyser af retspraksis, for at finde de rette argumenter.

Studiekredsens indhold tilrettelægges med henblik på de studerendes behov og ønsker. Med henblik på at identificere de studerendes behov og ønsker, for mere generelt at introducere til the European Law Moot Court Competition samt for at give nogle generelle retningslinjer for grupperne, afholdes en indledende dobbeltlektion den 2. september 2011. Indholdet af studiekredsen kan fx være forelæsninger og vejleding af de enkelte grupper.

Faget er således rammen om de studerendes betydelige selvstændige indsats med henblik på at deltage i the European Law Moot Court Competition.

Further Information

De studerende skal tilmelde sig i grupper på 3-4 studerende. Det er de studerendes eget ansvar, at gruppen består af et antal medlemmer, der kan indsende case besvarelsen til the European Law Moot Court Competition (min 3 og max 4 studerende pr. gruppe).

Tidsfristerne for the European Law Moot Court Competition 2011/2012 er endnu ikke offentliggjort. Formentlig skal case besvarelsen indsendes omkring 30. november 2011. Det er de studerendes eget ansvar at de forskellige tidsfrister mv. i konkurrencen overholdes.

Se evt. http://zealot.mrnet.pt/mootcourt/ for yderligere information, regler for konkurrencen mv.

Literature

Årets case afsløres først d. 1. september 2011, derfor kan der ikke angives nærmere om emne eller lignende. Der er ikke som sådan noget pensum – de studerende står selv for at finde og vurdere den litteratur og de domme, der skal bruges til at udarbejde partsindlæggene til case besvarelsen.