English   Danish

2010/2011  KAN-CM_FR67  Obligationer og Rentestrukturteori

English Title
Bonds and Interest Structure Theory

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA i erhvervsøkonomi
Kursusansvarlig
Claus Parum - cp.fi@cbs.dkSecretary Louise Bruun Christensen - lbc.fi@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal demonstrere indsigt i og forståelse for de centrale prisfastsættelsesmodeller og finansielle nøgletal, som anvendes på obligationsmarkedet, samt kunne anvende sådanne mo-deller til analyse af prisdannelse samt investerings- og risikostyringsstrategier.
Efter kursets afslutning skal den studerende med ingen eller få uvæsentlige mangler:
 • kunne redegøre for beregningsprincipperne bag almindeligt anvendte nøgletal for obli-gationer, specielt de i Kurslisten offentliggjorte nøgletal
 • kunne redegøre for konsekvenserne på kursdannelsen af, at realkreditobligationer ud-stedes i fondskoder med en åbningsperiode
 • kunne beregne funding profilen for et rentetilpasningslån
 • kunne redegøre for reguleringsmekanismerne i indeksobligationerne og kunne prisfast-sætte sådanne obligationer ud fra en et sammenligningskriterium med nominelle obliga-tioner
 • demonstrere forståelse for egenskaberne ved en binomialmodel, med særligt henblik på ”Ho-Lee”-modellen og ”BDT”-modellen
 • kunne anvende en binomialmodel til prisfastsættelse af rentebetingede aktiver samt kunne anvende forwardalgoritmen
 • demonstrere forståelse for ”prepayment modeller” og principperne bag prisfastsættelse af konverterbare danske realkreditobligationer og obligationer med ”embedded options” og i den forbindelse kunne beregne optionsjusterede nøgletal
 • have kendskab til Finanstilsynets kapitaldækningsbekendtgørelse omkring renterisiko for obligationsbeholdninger
 • kunne analysere konsekvenserne af de forskellige danske beskatningsprincipper for obligationsinvestorer og låntagere
 • kunne redegøre for sammenhængen mellem forskellige rentebegreber (0-kupon-, for-ward-, FRA- og swaprenter) samt udlede disse renter fra priserne på handlede obligati-oner
Forudsætninger
Faget er et progressionsfag for FIR-linien og har som faglig forudsætning indholdet af faget "Fi-nansielle Instrumenter". Faget er åbent for cand.merc.mat-studerende samt studerende fra AEF- og FSM-linien; men det er de studerendes eget ansvar, at de faglige forudsætninger matcher indholdet i faget ”Finansielle Instrumenter”. Faget er analytisk/kvantitativt og lægger op til, at de studerende selv bruger EXCEL i forbindelse med opgaveregning og til implementering og afprøvning af de enkelte modeller.
Eksamen
4 timers skriftlig eksamen
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler efter CBS regler herfor.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget giver en dyberegående indføring i rentestrukturteoriens begrebsdannelse om nul-kupon renter, forward-renter og effektive renter samt risikomålene varighed og konveksitet. Der lægges vægt på forståelse af Børslistens nøgleoplysninger om stats- og realkreditobligationers karakteristika. Andre emner er samspillet mellem prisdannelse og skattesystemets forskellige regler for periodisering og beskatning af afkast fra obligationsinvesteringer samt virkemåden af rentetilpasningslån.

Herefter diskuteres den nyere "no arbitrage"-baserede tilgang til rentestrukturteorien med udgangspunkt i de bedst kendte binomialmodeller herfor, "Ho-Lee modellen" samt "BDT-modellen". Sådanne modeller er generaliserede udgaver af den klassiske binomialmodel for aktie- og valutaoptioner, som samtidig gives en alternativ udledning; der opnås samtidig prisfastsættelsesmodeller for afledte aktiver såsom obligationsoptioner og rentederivater, f.eks. caps, collars og swaps, som ikke kan håndteres indenfor den klassiske binomialmodel. Med baggrund heri diskuteres også værdifastsættelse af konverteringsretten på danske realkreditobligationer og mere generelle "prepayment options" samt "optionsjusterede nøgletal”. såsom "optionsjusteret varighed" og "optionsjusteret konveksitet".

Undervisningsformer
Undervisningen er tilrettelagt som forelæsninger med tilknyttede opgaver til de enkelte delemner.
Litteratur

Bjarne Astrup Jensen: Rentesregning, 5. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Danmark 2009.

Bjarne Astrup Jensen: Undervisningsnoter og opgavesamling til FR67.

Udvalgte artikler fra finans/invest og Nationalbankens Kvartalsoversigt m.fl. om det danske obligationsmarked og nyere nøgletal.