English   Danish

2010/2011  KAN-CSK  Strategi og kommunikation

English Title
Strategy and Communication

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Esben Karmark - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Forklare og diskutere fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver
  • Anvende fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektiver til at identificere og analysere konkrete strategiske og kommunikative problemer samt udvikle løsninger herpå
  • Redegøre for teoretiske og praktiske sammenhænge mellem virksomheders forretnings- og kommunikationsstrategier
  • Være i stand til at forholde sig kritisk refleksiv til fagets begreber, teknikker, modeller, processer, teorier og perspektivernes forudsætninger, muligheder og begrænsninger
Eksamen
Strategi og kommunikation
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar
Eksamination
En individuel mundtlig eksamen (20 minutter) på baggrund af en individuel synopsis på 3 sider. Synopsen indgår i bedømmelsesgrundlaget. Ved bedømmelsen indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold, stave- og formuleringsevnen samt den mundtlige præstation. Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget, at den studerende har gennemført en studenterpræsentation.
For syge-/omprøve gælder følgende bestemmelser: For studerende, der har udarbejdet og afleveret en synopsis, men ikke består eller er syg ved den mundtlige eksamen, består syge/omprøven af en ny mundtlig eksamen på baggrund af den allerede udarbejdede synopsis. Studerende, der ikke har udarbejdet og afleveret en synopsis pga. sygdom, skal indlevere en synopsis forud for den mundtlige sygeprøve.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Det er en forudsætning for at kunne gå til eksamen i faget, at den studerende har gennemført en studenterpræsentation.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at give en grundig teoretisk og praktisk forståelse af strategi og strategisk kommunikation (corporate communication). Denne forståelse bygger for det første på en grundlæggende forståelse af, hvad strategi er og hvorledes strategien påvirker og påvirkes af omgivelserne. Dernæst skal de studerende opnå en forståelse for, hvilken rolle intern og ekstern kommunikation spiller i den strategiske proces. Sidst skal de studerende have en forståelse for, hvordan forandringer – og i særdeleshed forandringsprocesser – er blevet et permanent vilkår (men fortsat er problematisk) for virksomheden.

Undervisningsformer
Faget gennemføres over 20 gange, som består dels af 2 x 45 minutters forelæsninger/diskussioner, samt en afsluttende workshop af 4 x 45 minutter. Undervisningen veksler mellem overbliksforelæsninger, klassedialog, gruppearbejder/øvelser, plenumoplæg og –diskussioner, studenterpræsentationer af cases, plenumdiskussioner af disse samt enkelte gæsteforelæsninger.
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 40 timer
Workshop 16 timer
Mundtlig fremlæggelse 5 timer
Forberedelse 195 timer
Eksamensforberedelse 194 timer
Litteratur

Bøger til Corporate Communication

Christensen et al, Corporate Communications, 2008

Schutlz, et al, The Expressive Organization, 2000