English   Danish

2010/2011  KAN-EMF_EF41  Strategisk Markedsføringsplanlægning

English Title
Strategisk Markedsføringsplanlægning

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Klaus Holmsberg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Eksamensperiode April
På grundlag af en udleveret case udarbejder de studerende i grupper en individualiseret besvarelse (max. 35 A4-sider). Opgaven udleveres i april, og besvarelsen skal være afleveret 10 dage senere. De eksakte datoer bekendtgøres ved opslag. Prøven er en gruppeprøve med individuel bedømmelse, jf. den Generelle Studieordning § 27, stk. 3. Eftersom prøven afholdes med individuel bedømmelse, skal det af besvarelsen fremgå, hvilke afsnit hvert enkelt gruppemedlem har forfattet. Prøven er ekstern og ved bedømmelsen medvirker både en lærer såvel som en ekstern censor jf. den Generelle Studieordning § 25, stk. 1, nr. 2. Den ordinære eksamen afholdes i april 2011. Datoen for udlevering af caseeksamensopgaven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet. Stk. 3. Syge/omprøve afholdes i juni 2011. Ved syge-/omprøven kan projektet udarbejdes individuelt eller i grupper, afhængig af om der er andre studerende tilmeldt syge-/omprøven. Datoen for udlevering af caseeksamensopgaven og afleveringsfristen for eksamensbesvarelsen fastsættes af linjesekretariatet
Eksamination
”Strategisk Markedsføringsplanlægning” er opdelt i to fag med hver sin eksamen:
I faget EF40 kan den studerende vælge mellem to prøveformer: (1) En individuel skriftlig rapport på grundlag af virksomhedsspillet, eller (2) en individuel projektopgave uden tilknytning til virksomhedsspillet (intern prøve)
I faget EF41 er eksamen en skriftlig besvarelse af en caseopgave (individualiseret i grupper) (ekstern prøve).

Den skriftlige rapport på baggrund af virksomhedsspillet (max. 6 sider) skal være en rekommandation til "virksomhedens bestyrelse" og baseret på en SWOT analyse beskrive og diskutere de næste tre års strategiske mål, taktiske implementeringer, samt et budget over et af virksomhedens køretøjer (truck, car, udlejningsbil, etc.) Rapporten formuleres bl.a. på grundlag af de overvejelser, beslutninger og handlinger, gruppen og de enkelte har været igennem i de forløbne fire dage i virksomhedsspillet. Rapporten afleveres mandagen efter virksomhedsspillet.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Markedsføringsplanlægning er den mest dynamiske af virksomhedens funktioner. Marketingindsatsen må tilpasses de stadigt skiftende markedsmuligheder og den konstante udvikling i forbrugernes præferencer, købsadfærd samt konkurrencesituationen.

Formålet med faget er dels at give den studerende et samlet
overblik over de faser der er knyttet til en analytisk- og beslutningsorienteret proces med henblik på formulering, implementering og styring af markedsføringen af virksomhedens produkter og services, såvel på forbrugermarkeder som på business-to-business markeder. Og dels at give den studerende et indblik i hvilke virksomhedsstrategier, der er mulighed for at benytte såvel generelt som under specielle markedssituationer.

Fagets indhold
Faget anlægger et helhedssyn på forbrugerne, konkurrenterne, omverdenen, virksomhedens handlingsparametre, markedssegmentering, målgruppefastlæggelse og -positionering, udarbejdelse af markedsføringsplaner, implementering og kontrol.
Der lægges i faget vægt på, at give den studerende et indtryk af, at markedsføring bør finde sted såvel under hensyntagen til eksterne muligheder som til interne kapaciteter.

Endvidere lægges der vægt på, at den studerende, via aktiv deltagelse i kursets enkelte elementer, bliver i stand til at anvende teorier til problemløsning i praksis.

Faget består af følgende overordnede områder:
Generelle forhold om strategi og ledelse i markedsføringen
Marketing management processen
Strategibeslutninger på forskellige niveauer og med forskellige teoretiske indgangsvinkler
Strategibeslutninger i forskellige situationer
Interne og eksterne analyser
Markedsføringsplaner
Cases der belyser forskellige aspekter inden for strategisk planlægning

I forlængelse af ovennævnte undervisning i faget EF41 gennemføres faget EF40, som indeholder et avanceret og professionelt virksomhedsspil, StratSimMarketing. Virksomhedsspillet gennemføres over 4 sammenhængende dage (mandag-torsdag kl. ca. 8.00-17.30) og i løbet af disse 4 dage afholdes også en række lektioner inden for fagområdet. I grupper på 3 personer får de studerende ansvar for en virksomhed på et givet marked, og de skal strukturere og løse komplekse markedsføringsmæssige problemer for virksomheden og lede den gennem en række simuleringer i en virkelighedstro omverden, herunder konkurrence fra andre virksomheder. De studerende skal i praksislignende situationer anvende de teorier, metoder og værktøjer, der benyttes i Strategisk Markedsføringsplanlægning og linjens øvrige fag. Som afslutning på virksomhedsspillet (fredag) skal hver gruppe præsentere (mundtlig og suppleret med PowerPoints) en executive briefing, der identificerer, begrunder og diskutere de vigtigste (positive såvel som negative) faktorer (interne og eksterne), der havde indflydelse på virksomhedens resultat undervejs og endelig position. Hver studerende udarbejder ligeledes en kort skriftlig rapport omkring fremtidige strategiske anbefalinger(beskrevet nedenfor).

Fagets progression
Strategisk markedsføringsplanlægning er et centralt afsætningsøkonomisk fagområde, og faget bygger klart på linjens øvrige fag på 1. og 2. semester.

Undervisningsformer
Forelæsninger, casearbejde og virksomhedsspil.
Litteratur

Aaker, David A. (2007 eller nyere udgave). Strategic Marketing Management European 8th Edition. John Wiley & Sons, Inc., N.Y.
.
Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale, bl.a. StratSimMarketing (se www.interpretive.com).