English   Danish

2010/2011  KAN-EMF_EF42  Performance Management and Marketing

English Title
Performance Management and Marketing

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Claus Varnes
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Eksamensperiode Maj/juni
Individuel 4-timers individuel skriftlig eksamen med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en underviser, jf. den Generelle Studieordning § 25, stk. 1, nr. 1. Der afholdes ordinær eksamen i juni 2011. Stk. 3. Der afholdes syge-/omprøve i august 2011
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Formålet er at diskutere hvordan markedsføring gøres til et strategisk anliggende for hele virksomheden og dermed at problematisere hvordan legitimitet kan skabes omkring marketingindsatsen. Faget er derfor organiseret i tre tematiseringer om hvordan marketing ledes, hvordan marketing måles, og hvordan virksomheden kan profitere fra marketing.

Fagets indhold
Centrale problemstillinger omfatter:
Måling og kontrol i en organisatorisk sammenhæng. Organisationsstruktur og styring kan organiseres forskelligt lige som designet af beløningssystemer kan have forskellige effekter
Koblingen mellem virksomhedens overordnede strategier og marketing diskuteres, herunder ”strategic mapping”
Ressourceallokering er centralt som i et portfolio management perspektiv i forhold til budgetlægning og marketing mix
Budgetopfølgning og effektmålinger diskuteres lige som det diskuteres hvordan finansielle og ikke finansielle målinger balanceres
Produktudvikling og målingsproblematikker. Innovation har stigende opmærksomhed og dermed også hvordan styring kan introduceres i produktudvikling, der i stigende grad bliver marketing afdelingens ansvar (herunder også target costing)
Styring af marketing diskuteres i forhold til contingency teori. Vi diskuterer om virksomheder med forskellige strategier skal organiserer sig forskelligt.

Undervisningsformer
Forelæsninger, cases og øvelser. Det forudsættes pensum er læst hvorfor undervisningen ikke er en ’slavisk’ gennemgang af pensum men en diskussion af hvordan det kan anvendes.
Litteratur

Robert N. Anthony and Vijay Govindarajan (2006): Management Control Systems, McGraw-Hill, 6th edition eller seneste udgave.

Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler mv.