English   Danish

2010/2011  KAN-EMF_EF56  Business-to-Business Markedsføring

English Title
Business-to-Business Markedsføring

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Klaus Holmsberg
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Karakterskala 7-trins skala
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4-timers skriftlig eksamen med skriftlige og tekniske hjælpemidler. Prøven er ekstern og ved bedømmelsen medvirker både en intern såvel som en ekstern censor, jf. den Generelle Studieordning § 25, stk. 1, nr. 2. Der afholdes ordinær eksamen i januar 2011. Der afholdes syge-/omprøve i marts 2011
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Fagets formål
Det er fagets formål at udbygge den studerendes teoretiske viden om og forståelse for business-to-business markedets særlige vilkår og dettes betydning for såvel planlægning som gennemførelse af markedsføringen. Faget skal dermed forbedre dimmitendens evne til at fungere i/lede markedsførings-arbejdet i virksomheden, der afsætter til andre virksomheder, dvs. primært virksomheder, der afsætter til industrien, men også konsumentvarevirksomheder, for såvidt angår deres markedsføring over for mellemhandelen.

Fagets indhold
Centralt for den markedsføring, der rettes mod virksomheder, er dels spørgsmålet om virksomheders købsadfærd, og dels spørgsmålet om hvordan/hvorfor køber-sælger relationer opstår, udvikles og afvikles. Faget tager udgangspunkt i teorier om organisationers købsadfærd. Herefter fokuseres der på forskellige mere adfærdsorienterede teorier omkring køber-sælger relationer (organisationsteoretiske tilgange til studiet af køber-sælger relationer, såkaldt "dyadisk" teori samt "netværksteori"). De forskellige "relationsteorier" vil blive indbyrdes perspektiveret og belyst i forhold til hvad man kan kalde "traditionel konsumentvareorienteret markedsføringsteori". Den teoretiske perspektivering vil blive fulgt op med konkrete eksempler på praktisk markedsføringsarbejde.

Undervisningsformer
Forelæsninger og case-undervisning på mindre hold.
Litteratur

Hutt, Michael D. & Thomas W. Speh. Business Marketing Management, B2B, 9ed. seneste udgave, Thomson Higher Education, (H&S).
Ford, David (ed.) (2002). Understanding Business Marketing and Purchasing, 3ed. Dryden Press.
Hougaard, Søren og Bjerre, Mogens (2004). Strategic Relationship Marketing, Samfundslitteratur.
Hertil kommer yderligere undervisningsmateriale i form af artikler og case-materiale.