English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR24.2  Finansieringsret og Selskabsret

English Title
Finansieringsret og Selskabsret

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Frederik Meding - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
  • Peer H. Schaumburg-Muller - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
  • Tanja Jørgensen - Center for Kreditret og Kapitalmarkedsret
Morten Samuelsson
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med faget er at give de studerende en solid viden om udvalgte juridiske problemer inden for aktieselskabsretten, fondsretten og finansieringsretten. Som nævnt i fagets titel hentes stoffet primært i to discipliner, og et af fagets mål er at vise sammenhængen mellem valg af selskabsform og finansieringsmulighederne.
Eksamen
Finansieringsret og Selskabsret
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Individuel 4-timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView) bestående af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Skat/Finansieringsret og Selskabsret har 10 ECTS points og anføres jf. § 14 på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Skat og delkarakter for Finansieringsret og Selskabsret opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen jf. reglerne i § 29 i den Generelle Studieordning for cand.merc.
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Indledningsvis behandles de forskellige selskabsformer. Herefter behandles hovedpunkterne i aktieselskabsretten og de særlige regler for børsselskaber, der typisk er de store og største aktieselskaber, introduceres. Hovedpunkterne i reglerne om fonde behandles.
Herefter behandles de kreditretlige spørgsmål dvs. læren om usikret og sikret kredit, der ydes til private og virksomheder. Efter en kort gennemgang af spørgsmålene i forbindelse med blanco-kredit, gennemgås kreditaftaler og læren om ejendomsforbehold, panteretlige spørgsmål, byggelån og garantier, samt reglerne om kaution, tredjemandspant og støtteerklæringer.

Litteratur

Andersen, Lennart Lynge (2005). Lærebog i Fondsret. Seneste udg.
Andersen, Lennart Lynge og Erik Werlauff (2005). Kreditretten.
Neville, Mette & Karsten Engsig Sørensen. Den nye selskabslov, seneste udgave. Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.
Schaumburg-Müller, Peer. Børsretslig Guide: En introduktion til børsretten, seneste udgave. Nyt Juridisk Forlag.