English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR24  Skat

English Title
Skat

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Ulrik Gorm Møller - Institut for Regnskab og Revision
Henrik Nielsen
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets formål er at bibringe de studerende færdigheder, der gør dem i stand til på visse områder selv at udfærdige efter-skat analyser og i mere komplicerede tilfælde at blive i stand til at indgå i kvalificeret dialog med skatteeksperter.
Eksamen
Skat
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Forårstermin
Individuel 4-timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView) bestående af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer, jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Skat/Finansieringsret og Selskabsret har 10 ECTS points og anføres jf. § 14 på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Skat og delkarakter for Finansieringsret og Selskabsret opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen jf. reglerne i § 29 i den Generelle Studieordning for cand.merc
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Introduktion til faget. Skattelovgivning og grundprincipper. Informationssøgning og metode ved løsning af skattemæssige problemer
Beskatning i forbindelse med salg af værdipapirer og finansielle instrumenter (aktieavancelov og kursgevinstlov)
Beskatning ved konkurs og akkord
Beskatning ved investeringer i afskrivningsberettigede aktiver
Beskatning ved virksomhedsoverdragelser
Skatteforhold i koncerner (interne afregningspriser, sambeskatning, etc.)
Beskatning ved udstationering
Beskatning ved etablering i udlandet (lempelse af dobbeltbeskatning, OECD model, mulighed for at spare i skat ved etablering i udlandet)

Litteratur

Handelshøjskolens og Universitetets skattelovsamling m.v. Schultz Forlag. København. Seneste udgave.
Henrik Dam, Kjeld Hemmingsen, Jacob Graff Nielsen og Finn Taksøe-Jensen: Skatteret. Almen del 2009. Forlaget Magnus A/S. København. Seneste udgave.
Der udarbejdes materialesamling til faget.