English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR25  Økonomistyring

English Title
Økonomistyring

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 5 ECTS (150 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Carsten Rohde - Institut for Regnskab og Revision
  • Michael Andersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Fagets formål er at give de studerende et godt kendskab til virksomhedens økonomiske styring, med fokus på design og anvendelse af dens registrerings- og styringssystemer.
Eksamen
Økonomistyring
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Forårstermin
Individuel 4-timers skriftlig prøve uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). bestående af 2 x 2 timers delprøver i forlængelse af hinanden. Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS. Prøven er ekstern og ved bedømmelsen medvirker en lærer såvel som en ekstern censor; jf. § 25, stk. 1, nr. 2 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i maj og syge-/omprøve i august. Udprøvningen i Økonomistyring/Finansielle Instrumenter har 10 ECTS points og anføres jf. § 14 på eksamensbeviset med 1 karakter, der beregnes som gennemsnit af de 2 delkarakterer. Information om delkarakter for Økonomistyring og delkarakter for Finansielle Instrumenter opnås via e-campus. Studerende kan deltage i omeksamen jf. reglerne i § 29 i den Generelle Studieordning for cand.merc
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget omhandler virksomhedens omkostnings- og lønsomhedsstruktur og de systemer, der kan understøtte en styring heraf. Økonomisk styring i udvalgte virksomhedstyper behandles og nyere økonomistyringsværktøjer såsom target costing, activity based costing og the balanced scorecard drøftes.

Design og anvendelse af regnskabs- og styringssystemer er en afgørende faktor for virksomhedens evne til at gennemføre en økonomisk styring. Indretning af virksomhedens regnskabsvæsen og budgettering afhænger ikke alene af beslutningstagers forståelse af de basale ræsonnementer og konterings- og budgetteringsmetodikker, men i lige så høj grad af dennes evne til at foretage en tolkning af den praktiske sammenhæng hvori disse skal finde anvendelse. Der vil derfor i under-visningen blive lagt stor vægt på at udvikle de studerendes evne til selvstændigt at gennemføre en problemidentificerende og problemløsende behandling af de anvendte opgaver og cases med afsæt i den behandlede teori.

Litteratur

Kaplan, R.S. & Atkinson, A. A. Advanced Management Accounting, London: Prentice Hall Int., Seneste udgave.
Diverse artikler på SiteScape.