English   Danish

2010/2011  KAN-FIR_FR53  International Finance

English Title
International Finance

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
  • Albert Lee Chun - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Det er formålet med faget at give den studerende kendskab til en række basale begreber inden for international finansiering. Faget dækker i øvrigt en række emner: (i) bestemmelsen af valutakurser, herunder effektiviteten af valutamarkederne, (ii) virksomhedens sikring mod valutakursudsving, samt (iii) fordele/omkostninger for virksomheder og investorer ved transaktioner i forskellige valutaer. Endelig diskuteres i faget en række aktuelle problemstillinger på de internationale finansielle markeder.
Eksamen
International Finance
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Individuel 4 timers skriftlig eksamen uden hjælpemidler (af tekniske hjælpemidler må der dog medbringes Texas Instruments TI-30X IIS (solar) og Texas Instruments TI-30X IIB (batteri), TI-30X IIS/IIB, TI-30XS MultiView and TI-30XB MultiView). Jf. Reglement for skriftlige stedprøver på CBS.Prøven er intern og bedømmelsen foretages alene af en lærer; jf. § 25, stk. 1, nr. 1 i den Generelle Studieordning. Der afholdes ordinær eksamen i januar og syge-/omprøve i marts
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Nøglebegreber
Organisation af valutamarkedet
Udviklingen af det internationale monetære system og status for aktuelle valutaregimer
Purchasing power parity: Er varemarkeder internationalt integrerede?
Teorier for valutakursbestemmelse
Valutamarkedets effektivitet
Virksomhedens valutastyring: generelle problemer
Instrumenter på valutamarkedet: futures, optioner, swaps
Valutastyring: transaktionseksponering
Valutastyring: økonomisk eksponering, translationseksponering
Virksomhedens finansiering på internationale markeder
Er der finansiel integration?
International portefølje management
Virksomheders etablering i udlandet, politisk risiko
Aktuelle internationale økonomiske problemstillinger, aktuelle tendenser på valutamarkedet

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger suppleret med opgaver (cases). Gennemgangen af opgaverne sker i tilknytning til undervisningen. Undervisningen foregår på engelsk.
Litteratur

Piet Sercu. International Finance: Theory into Practice, Princeton University Press.