English   Danish

2010/2011  KAN-HRM_HR26  Belønningsledelse

English Title
Belønningsledelse

Kursusinformation

Sprog Engelsk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand. merc.
Kursusansvarlig
Allan HansenIvar Friis
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til:
at analysere og forholde sig refleksivt til teoretiske og empiriske problemkomplekser præstationsmåling og belønning
at kunne forholde sig refleksivt til konkrete dilemmaer inden for fagets tematiske (teoretiske og praktiske) felt – og vurdere denne selvforståelse i forhold til andre mulige positioner
at kunne anlægge et kvalificeret videnskabsteoretisk og metodologisk perspektiv på fagets tematiske felt
at kunne inddrage relevante internationale HRM-aspekter i tolkningen af fagets tematiske felt.
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Vintertermin
20 min. Individuel mundtlig eksamen med 20 min. forberedelse og alle hjælpemidler. Intern censur
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik