English   Danish

2010/2011  KAN-KANKOM  Kandidatafhandling

English Title
Master' Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 30 ECTS (900 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Karl-Heinz Pogner - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Kommunikation/Communication
  • Ledelse/Management
  • Organisation/Organization
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
  • Økonomisk og organisatorisk sociologi/Economic and organizational sociology
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
driller
Eksamen
Kandidatafhandling
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Eksamination
Prøven i kandidatafhandlingen har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling. Kandidatafhandlingen skal omfatte max. 80 normalsider for én studerende, og max. 120 normalsider for to studerende. Kandidatafhandlingen kan skrives på dansk eller engelsk. Afhandlingen skal indeholde et resumé affærdiget på engelsk, hvis den er skrevet på dansk, jf. retningslinjer i studienævnets manual. Er afhandlingen skrevet på engelsk, skal resuméet affattes på dansk. Resuméet indgår i bedømmelsesgrundlaget. Studienævnet fastsætter nærmere retningslinjer for det mundtlige forsvar i manualen. Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige afhandling (inkl. resuméet), den mundtlige eksamination samt den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest. Udarbejdelsen af afhandlingen kan ske individuelt eller af to studerende i fællesskab.
Det mundtlige forsvar varer 45 minutter + 15 minutter til feedback, dvs. sammenlagt en time.
For omprøve gælder følgende bestemmelser: Hvis afhandlingen er udarbejdet af én studerende og denne ikke består, betragtes afhandlingen som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af denne. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og den ene ikke består, skal vedkommende til en mundtlig omprøve.
Hvis afhandlingen er udarbejdet af to studerende, og begge studerende ikke opnår en beståelseskarakter, betragtes afhandlingen som helhed som ikke-acceptabel. Forud for omprøven skal der derfor ske en fornyet gennemarbejdning af afhandlingen med henblik på en forbedring af dette. Som grundlag herfor afgiver eksaminatorerne senest ugedagen efter den mundtlige eksamination en skriftlig kritik af afhandlingen.
For sygeprøve gælder følgende bestemmelser: Hvis en studerende ikke kan deltage i den mundtlige eksamen pga. sygdom, skal vedkommende til en ny mundtlig eksamen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik
Arbejdsbelastning
Forelæsninger/workshops 36 timer
Vejledning 21 timer
Udarbejdelse af afhandling 843 timer