English   Danish

2010/2011  KAN-MLEEUES2  Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.

English Title
Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Katrine Ravn Jørgensen
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Forudsætninger
Der forudsættes BA-niveau eller tilsvarende inden for området Europæiske studier
Eksamen
Individuel skriftlig porteføljeevaluering
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Omfang/varighed
Porteføljen udarbejdes i undervisningsforløbet og skal i alt have et omfang på ca. 8 sider a 1800 typeenheder. De nærmere regler for aflevering og godkendelse af porteføljen fremgår af studievejledningen og semesterplanen for kurset.
Den samlede portefølje afleveres på CLM-sekretariatet på den i eksamensplanen fastsatte dato.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• dokumentere omfattende viden om retskulturer i og uden for Europa i forhold til internationaliseringen
• anvende centrale teorier og metoder til at sammenligne de respektive retssystemers holdninger til udvalgte juridisk-politiske problemstillinger
• identificere begreberne ”internationalisering” og ”globalisering”
• anvende og kombinere teorier fra ”International Politik” og ”International Politisk Økonomi” til at undersøge internationaliseringens gennembrud, forløb og overgang til globalisering samt undersøge og dokumentere aktør-begrebets ændrede indhold fra 1600-tallet og frem til i dag
• formulere præcise faglige problemstillinger, herunder operative hypoteser, indsamle, vurdere og bearbejde et relevant materiale vedrørende et foreliggende internationalt fænomen og formidle dette i et klart og korrekt sprog.

Syge-/omprøve
• Syge-/omprøve afholdes i form af en hjemmeopgave i en stillet opgave. Den studerende udarbejder en opgavebesvarelse på ca. 8 sider a 1800 typeenheder. Til besvarelsen gives 5 arbejdsdage.
• Hvis den studerende ikke består syge-/omprøven, skal kursusforløbet tages om.
• I tilfælde af korterevarende sygdom: hvis den studerende bliver syg når den samlede portefølje skal afleveres, kan studielederen give den studerende tilladelse til at udsætte afleveringen af porteføljen i en periode svarende til sygdomsperioden.

Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen opridser og uddyber hovedlinjerne i de europæiske retskulturer i sammenligning med en række ikke-europæiske retsfamilier som f.eks. den nordamerikanske, den islamiske og de fjernøstlige. Der lægges særlig vægt på deres afspejling af og relation til de politiske og samfundsmæssige sammenhænge de bygger på. Retssystemerne relateres til de europæiske gennem en sammenligning af deres respektive holdninger til udvalgte juridiske problemstillinger. Undervisningen introducerer endvidere den internationalisering som spores fra en økonomisk-politisk synsvinkel, og der fokuseres på ændringen af nationalstaternes autonomi med bl.a. fremvæksten af multinationale/transnationale selskaber og liberaliseringen af den internationale handel.

Undervisningsformer
”Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa” vil være en kombination af forelæsninger, diskussioner i auditoriet – ud fra udvalgte fokuspunkter i dagens tema, mundtlige og skriftlige studenteroplæg – med efterfølgende diskussion i auditoriet, og i alle tilfælde en opsamling fra læreren.
Vejledende arbejdsplan:
”Europæiske politiske, juridiske og økonomiske værdier – i og uden for Europa” vil blive afviklet med 2 lærere, hvor den ene lærer underviser i europæiske og ikke-europæiske retskulturer (6 dobbeltlektioner), og hvor den anden lærer underviser i den økonomisk-politiske internationalisering (10 dobbeltlektioner).
Arbejdsbelastning
Forberedelse til hver dobbeltlektion 4 timer
Forberedelse til studenteroplæg 2 timer
Udarbejdelse af øvelsesopgave forud for portefølje 12 timer
Udarbejdelse af portefølje 37 timer
Litteratur

Der henvises til semesterplanerne på studiets hjemmeside

Vejledende overordnet litteraturliste:

Robert Jackson & Georg Sørensen: Introduction to International Relations, Third Edition, Oxford University Press, 2007.

T. Hobbes: Leviathan (sitescape)

J.J. Rousseau: The Social Contract; The Origin of Inequality (sitescape)

Palmer Olsen: Menneskets natur i rettens kultur (sitescape)

Tomkins: What are Constitutions for ? (sitescape)

Déclaration des droits de l’homme et du citroyen (sitescape)

Brudner: Constitutional Principles: Civil Rights (sitescape)

M. Krasnik: Repremiere: Det 19. århundrede (sitescape)

O. Nyeng: En verden med fire poler (sitescape)

O. Lando: Retten i USA; Islamisk ret; Indisk et (sitescape)

The American Declaration of Independence, July 4, 1776 (sitescape)

Constitution of the United States of America (sitescape)

Præambel til Tyrkiets forfatning (sitescape)

Præambel til Indiens forfatning (sitescape).