English   Danish

2010/2011  KAN-MLEEUES4  Internationale relationer – Europa i verden.

English Title
Internationale relationer – Europa i verden.

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Katrine Ravn Jørgensen
Fagområde/Category
  • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Formålet med undervisningen er at give de studerende et grundlag for at kunne identificere, formulere og analysere konkret foreliggende tværeuropæiske problemstillinger med relation til den globale integrationsproces.
Forudsætninger
Grundlæggende kendskab til europæiske forhold er påkrævet.
Eksamen
Skriftlig individuel hjemmeopgave på baggrund af et trukket emne.
Eksamensperiode Maj/juni
Eksamination
Omfang/varighed
Den skriftlige hjemmeopgave skal have et omfang af ca. 10 sider a 1800 typeenheder. Til besvarelse af den skriftlige hjemmeopgave gives 5 arbejdsdage.

Målbeskrivelse
Den studerende skal kunne
• dokumentere omfattende kendskab til de internationale forhold der har præget Europas efterkrigshistorie og den nyeste tids stigende globalisering
• demonstrere kendskab til og beherskelse af de gængse IP-teorier, herunder kunne vælge mellem dem
• identificere, analysere og sammenligne forholdet mellem EU og enkelte medlems- og nabolande
• anvende viden om samfundsvidenskabelige metoder til kritisk at vurdere de normative elementer i diskussionen om globaliseringens omfang, problemer og mulige løsninger
• identificere forskellige former for globalisering (økonomisk, politisk og kulturel globalisering)
• forklare og vurdere de forskellige opfattelser af globaliseringens styrke
• diskutere globaliseringsbegrebets anvendelighed i det 21. årh.
• formulere, afgrænse og analysere en regional, international og global problemstilling, og formidle dette i et klart og korrekt sprog.

• Syge-/omprøve afvikles som den ordinære prøve
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen behandler efterkrigstidens stigende globalisering. Med udgangspunkt i et eller flere udvalgte temaer gennemgås den stadig mere udbredte tendens til at regulere tværnationale kontakt- og konfliktsituationer ved hjælp af supranationale regler. Undervisningen vil desuden beskæftige sig med Europas fremtidige placering i den globale integrationsproces, herunder bl.a. behandle emner såsom EU, WTO, internationale organisationer og de globale finansmarkeder.

Blandt evt. mulige emner kan nævnes:

International Politisk Teori: Realisme, neorealisme, liberalisme og konstruktivisme

Nye teorier efter den kolde krig (Fukuyama, Huntington)

Den neokonservative udfordring (Kagan m.m.)

Globaliseringsteorier

Kultur, identitet og globalisering

Globalisering: USA’s dominans og Europas rolle

Undervisningsformer
Undervisningsformer:
Forelæsninger, diskussioner i auditoriet – ud fra fokuspunkter i dagens tema, mundtlige og skriftlige studenteroplæg – efterfulgt af diskussioner i auditoriet, generelt en opsamling fra lærerens side – hvor kursets målbeskrivelse bliver pointeret.
Arbejdsbelastning
Forberedelse til hver dobbeltlektion 4 timer
Forberedelse til studenteroplæg 3 timer
Besvarelse af den skriftlige hjemmeopgave/eksamensopgave 37 timer
Litteratur

Vejledende litteratur:

Jackson og Sørensen (2007): Kapitel 3, 4 og 6.

Walt, Stephen (1998): One World, Many Theories

Snyder, Jack (2004): One World, Rival Theories

Wendt, Alexander (1992): Anarchy Is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics

Waltz, Kenneth: The Balance of Power in International Politics. I Viotti, Paul & Kauppi, Mark (1990): International Relations Theory, kapitel 2

Fukuyama, Francis (1989): The End of History?

Huntington, Samuel P. (1993): The Clash of Civilizations

Krauthammer, Charles (1990): The Unipolar Moment

Huntington, Samuel P. (1999): The Lonely Superpower

Kagan, Robert (2002): Power and Weakness

Kagan, Robert & Kristol, William (1996): Toward a Neo-Reaganite Foreign Policy

Fukuyama, Francis (2004): The Neoconservative Moment

Nye, Joseph (1990): The Changing Nature of World Power

Nye, Joseph (2002-03): Limits of American Power

Held, David & McGrew, Anthony (2005): Globalisering/Anti-Globalisering,

Held, David: A Globalizing World

Keohane, Robert & Nye, Joseph (2000): Globalization: What’s New? What’s Not? (And So What?):

Barber, Benjamin (2001): Jihad vs. McWorld

Harrison (2000): Why Culture Matters. I Harrison & Huntington: Culture Matters

Nye, Joseph (2002): The Dependent Colossus

Wills, Garry (1999): Bully of the Free World

Cohen, Eliot (2004): History and the Hyperpower

Mark: Why Europe Will Run the 21 Century

Sophie Meunier (2000): The French Exception

John McCormick: The European Superpower (Palgrave 2007),og diverse tekster (se nedenfor).

Martin Klingst: Debat: Heldigvis kan USA genopfinde sig selv (Politiken 24. jan. 2009).

Martin Krasnik: Obama og verden: Hård- eller blødkogt ? (Weekendavisen 30. jan. 2009).

Ketil Petersen: Nye valutaregimer bør udfordre dollaren (Berlingske Tidende 28. febr. 2008).

Statistisk Tiårsoversigt 2008, p. 168 (Arbejdsløshed, og: Saldo på Betalingsbalancens løbende poster).

Ole Ryborg: EU viser globalt lederskab (Ugebrev fra Europa-Kommissionen i Danmark, 12. dec. 2008).

Regner Hansen: Obama lægger låg på CO2 (Fyens Stiftstidende, 26. febr. 2009).

Ole Nyeng: Sikkerhedspolitik: Et tryk på genstart-knappen (Weekendavisen 13. febr. 2009).

Hans Mouritzen: Verden efter 08-08-08: 5 forudsigelser (RÆSON nr. 02/08, p. 52-53).

Til Erik Lonnings del af kurset (ca. uge 11-17):

1. EU som international aktør: Morten Kelstrup m.fl.: ”Europa i forandring”, kap. 10

2. EU og dets naboer: Barry Buzan and Ole Wæver: ”Regions and Powers”, Chap.11

3. EU contra Balkan og Tyrkiet: Barry Buzan and Ole Wæver: “Regions and Powers”, Chap.12 + Conclusions

4. EU’s politiske økonomi: Morten Kelstrup m.fl.: “Europa I forandring”, kap. 9

5. Europas økonomi 2010: Samfundsøkonomen, marts 2010, nr. 1; Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, nr. 1-4, 2010

6. Europas økonomi 2011: Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, nr. 1-2, 2011

I forbindelse med forelæsninger gennemgås aktuelle artikler

Der henvises endvidere til semesterplanerne på studiets hjemmeside