English   Danish

2010/2011  KAN-MLEKKOM1  Ledelses- og medarbejderkommunikation

English Title
Ledelses- og medarbejderkommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Anne Marie Bülow
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal kunne
  • demonstrere viden om, indsigt i og kompetence til at analysere forskellige kommunikationstyper i virksomheder
  • vælge, begrunde og anvende nuanceret og præcist en teoretisk forståelsesramme der er relevant for den problemstilling som indgår i eksamenscasen
  • indsamle og kritisk vurdere relevante og centrale kilder til behandling af den valgte probelmstilling i eksamenscasen
  • præsentere problemstillingen, analyse og konklusioner i en form der opfylder den akademiske genres form- og sprogkrav
Forudsætninger
Noget kendskab til organisation.
Eksamen
Fri skriftlig case med individuelt mundtligt forsvar
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
Casematerialet indsamles i løbet af semestret. Opgaven skrives i grupper a 4 studerende og afleveres på CLM-sekretariatet i begyndelsen af januar, jf. eksamensplanen.
Omfang/varighed
Opgavebesvarelsen skal have et omfang af ca. 5 sider a 1800 typeenheder pr. studerende. Det mundtlige forsvar har en varighed af 20 minutter pr. studerende, inkl. votering.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

På kurset introduceres de studerende for de to videnskabsteoretiske hovedparadigmer som har stor indflydelse på moderne ledelseskommunikation, nemlig det traditionelle kommunikationsparadigme hvorefter ledere på en klar måde skal kunne transmittere ledelsesbudskaber til medarbejderne, og det socialkonstruktionistisk, systemisk og narrativt funderede som er grundlaget for lederskabt dialog og processuelt arbejde.

De studerende arbejder med en række centrale emner inden for ledelses- og medarbejderkom-munikation med fokus på samtale, fx: lineær og cirkulær ledelseskommunikation, meningsskabelse, gruppe- og teamkommunikation, konfliktløsning, forandringskommunikation, og interkulturel kommunikation i virksomheden

Formålet med undervisningen er at de studerende får viden om moderne ledelseskommunikation, både for top- og mellemledere, og kommunikation mellem medarbejdere.

De studerende skal opnå indsigt i udviklingen af vidensamfundet og herunder de ændringer der er sket strukturelt, kulturelt, ledelses- og styringsmæssigt i danske og multinationale virksomheder, og kompetence i at analysere de kommunikationsmæssige effekter som det har medført.

De studerende skal udvikle evne til at identificere og analysere centrale problemstillinger der indgår i kommunikationen i de forskellige kontekster som virksomheder og deres medarbejdere befinder sig i

Undervisningsformer
Undervisningen veksler mellem læreroplæg, plenumdialoger, gruppearbejde, elevoplæg og øvelser. Desuden kobles der efter efterårsferien field work til kurset med den hensigt at de studerende i grupper a 3-4 finder en virksomhed og identificerer en relevant ledelses-medarbejder problemstilling, som de efterfølgende skriver eksamensopgave i.
Litteratur

Vejledende foreløbig litteraturliste:

George Cheney et al: Organizational Communication. Waveland 2004

Gitte Haslebo, Relationer i organisationer, Dansk Psykologisk forlag 2009

Leif Pjetursson, Når ledelse er kommunikation, Børsens forlag 2009

Desuden anvendes et kompendium med diverse tekster om ledelses- og medarbejderkommunikation i et klassisk og systemteoretisk/konstruktivistisk lys.