English   Danish

2010/2011  KAN-MLM_56  EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

English Title
EU's klimapolitiske udvikling – Udfordringerne i klimapolitikken set i dansk, europæisk og globalt perspektiv

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Valgfrit
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Uge 36-41,43-46:onsdag,8,00-10,35
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.ling.merc.
Kursusansvarlig
Kathrine Ravn Jørgensen - krj.ikk@cbs.dkSecretary Tine Silfvander ts.iadh@cbs.dk
Fagområde/Category
 • Globalisering, international forretning, markeder og studier/Globalization, International Business, markets and studies
 • Politisk ledelse, offentlig forvaltning og international politik/Political leadership, public management and international politics
 • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies

Udbydes under åbent universitet-Udbydes under åben uddannelse.
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
• Opnå viden om vigtige institutioner og politiske spilleregler, som gælder i den internationale klima-, energi- og miljøpolitik
• Opnå en generel indsigt i og forståelse af klimapolitikken i EU og den internationale beslutningsproces omkring klimaudfordringerne
• Følge aktivt og ”eksperimenterende” med i udviklingen af den europæiske klimapolitik (i takt med opbygningen af Europa-Kommissionens nye Generaldirektorat for Klimaforhold)
• Som fremtidige erhvervsledere at være opmærksom på klimaudfordringen som parameter og kunne bygge velfærd på nye forretningsmuligheder.
• Opnå fokus på de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats
• Udvikle værktøjer til at indplacere klimapolitikken i virksomhedernes strategiske planlægning, herunder i uddannelsen af medarbejderne
• Arbejde tværfagligt og aktivt at engagere sig i spørgsmål om bæredygtig udvikling, samt at forholde sig til usikkerhed, dilemmaer og etiske valg, som en del af virksomhedens CSR – Corporate Social Responsability
• Forstå nødvendigheden af interaktion mellem forskere, politikere, erhvervsledere og andre fagpersoner
 • at opnå kendskab til og forsteålse for kompleksiteten, som knytter sig til problemerne med kllimaforandring
 • at kun identificere interessenter og institutioner som udgør de vigtigste aktører på den klimapolitiske scene - I Danmakr, EU og globalt
 • at kunne medvirke til at sikre at klimaforandringerne indarbejdes i virksomhedernes overordnede strategi
 • at opnå kendskab til værktøjer som kan bidrage til at udvikle de ledelsesmæssige kompetencer der er nødvendige for at styrke virksomhedernes klimaindsats
 • at opnå forståelse for behovet for at kompetenceudvikle ledere inden for områder som klima, bæredygtighed, innovation og forretningsudvikling
Forudsætninger
Bestået BA og viden om det europæiske og internationale samarbejde f.eks. som led i Europæiske Studier (IKK)
Eksamen
4-timers individuel skriftlig eksamen
Eksamensperiode Vintertermin
Eksamination
4-timers individuel skriftlig eksamen. Med hjælpemidler på egen PC. Bedømmes efter 7-trinsskalaen. Uden censur. Syge/omprøve foregår som ordinær eksamen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Klimapolitikken står for alvor højest på den globale dagsorden. Uanset at FNs Klimatopmøde i København COP 15 i december 2009 ikke resulterede i en forpligtende aftale, var det første gang, det lykkedes at samle lederne af de fleste lande i verden udelukkende for at diskutere klimapolitik. Ved COP 16 i Mexico nåede man til enighed (minus 1) om en aftale, som sætter særligt fokus på COP 17 i Durban, Syd Afrika i 2011, hvor Kyoto-protokollens fremtid skal besluttes.

Basal viden om organisationer, spilleregler og aftaler indenfor klimaområdet er en nødvendig forudsætning hos fremtidens virksomhedsledere. Samtidig kræver det en målrettet aktiv indsats, strategisk tænkning og kreativitet fra danske virksomheder og organisationer, som ønsker at bidrage til at modvirke klimaforandringerne, og som ønsker at medvirke til at sikre deres egne fremtidige forretningsgrundlag.Klima og miljø udgør således en stor udfordring og nye muligheder for virksomhedsledelsen. Det er vigtigt ikke blot at tale om klimaet, men også at udvikle værktøjer til udformning og implementering af en virksomhedsstrategi, som kan være med til at positionere virksomheden.

Den danske EU-kommissær Connie Hedegaard fik i 2010 ansvaret for udviklingen af EU's klimapolitik. Der sættes fokus på udviklingsprocessen i EU's klimapolitik og EU's positionering i forhold til de andre aktører. De studerende inddrages aktivt gennem aktuelle temaer og diskussioner om, hvordan man kan modvirke klimaforandringerne uden at forringe samfundsudviklingen.Målet er at skabe en fælles forståelse for, hvordan klimaudfordringen kan håndteres, og at det kræver handling og interaktion fra alle aktører.

Det er hensigten at formulere såvel konkrete initiativer som spændende nye ideer, der kan være medvirkende til at drive en mere bæredygtig udvikling af samfundet. Ambitionen er, at miljøhensyn kan kobles med økonomisk vækst og forandring. Det er derfor vor forventning, at vi ved at synliggøre danske indsatser kan inspirere endnu flere til at tænke klima strategisk ind i deres dagligdag.

Undervisningsformer
Faget gennemføres som forelæsninger, studenterpræsentioner, dialog og case-diskussioner.
Yderligere oplysninger

Der fokuseres på de helt aktuelle klimapolitiske udfordringer på den globale politiske scene. I takt med udviklingen af EU's klimapolitik er det hensigten at involvere/engagere de studerende i politikudviklingen på et strategisk og taktisk niveau, hvor også erhvervslivets muligheder søges kortlagt. Kildesøgningen fortsætter for konstant at være fuldt opdateret i forhold til den dynamiske omkring klimaudfordringen.

Erfaringerne fra undervisningsforløbet i efteråret 2010 – samtidigheden med optakten til COP 16 – viste sig at virke særligt inspirerende på de studerende. Betydningen af COP 17 i Durban vil helt sikkert give samme inspiration i efteråret 2011.

Litteratur
 1. Peter Nedergaard & Peter Fristrup (red): Klimapolitik – dansk, europæisk, globalt. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2009.
 2. Graciela Chichilisky and Kristen A. Sheeran:: Saving Kyoto – An Insider’s Guide to How it Works, Why it Matters and What it Means For The Future”. New Holland Publishers (UK), 2009.
 3. Katherine Richardson (Chair): Synthesis Report – Climate Change, Global Risks, Challenges & Decisions, Copenhagen 2009, 10-12 March. International Alliance of Research Universities.University of Copenhagen, 2009.
 4. Ole Lund Hansen og Marie Lehmann (red): Caring For Climate – En klimaguide til virksomheder. Klimakompasset, UNDP og Udenrigsministeriet, 2009.
 5. Handelshøjskolen / Aarhus Universitet og Ingeniørforeningen i Danmark (IDA): Rapport om klimakompetencer , 2010.
 6. The Copenhagen Accord of 18 December 2009: http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/application/pdf/cop15_cph_auv.pdf
 7. EU follow up (28. januar 2010)
  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/97&format=HTML&aged=0&language=DA&guiLanguage=en
 8. COP15 website:

http://www.denmark.dk/en/menu/Climate-Energy/COP15-Copenhagen-2009/cop15.htm

 1. COP 16 website:

http://cc2010.mx/en/

 1. COP 17 website:

http://www.cop17durban.com/Pages/default.aspx

 1. Diverse links til bl.a.
  http://unfccc.int/2860.php(United Nation Framework Convention on Climate Change)
  http://www.un.org/wcm/content/site/climatechange/gateway(Gateway to the UN System’s work on Climate Change)
  http://ec.europa.eu/climateaction/index_da.htm(Europa-Kommissionen)
  http://klima.ku.dk/(Københavns Universitet)
  http://klima.au.dk/index.php?id=52(Aalborg Universitet)
  http://di.dk/VIRKSOMHED/MILJOE/KLIMA/Pages/Klima.aspx(DI - Dansk Industri)
  http://ida.dk/News/Dagsordener/Klima/Klimaplan2050/Sider/Klimaplan2050.aspx (IDA)
  http://www.davosclimatealliance.org/(Davos Climate Alliance)
 2. Diverse artikler *)
 3. Undervisers egne power point præsentationer
 4. Evt. supplerende aktuel litteratur *)