English   Danish

2010/2011  KAN-PKL_PLFO  Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation / Organisation & Ledelse som Kommunikation

English Title
Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation / Organisation & Ledelse som Kommunikation

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.soc.
Kursusansvarlig
 • Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
  Erik Caparros Højbjerg - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
 • Organisation og Ledelse som Kommunikation:
  Niels Thyge Thygesen - Institut for Ledelse, Politik og Filosofi
Fagområde/Category
 • Kommunikation/Communication
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Efter at have fulgt faget forventes den studerende at være i stand til at:
1. præsentere et overblik over gennemgåede teorier og disses betydning for definitionen af organisationen,
2. analysere de differentierede træk i organisationen (iagttagelseskraft),
3. anvende de differentierede træk i formuleringen af ledelsesproblemstillinger,
4. fremsætte bud på handlegrundlag der indfrier den ledelsesmæssige problemstilling (handlekraft).


Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og bearbejdning af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra samt opfyldelse af læringsmålene for linjefagene på første semester analysere ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
1. selvstændigt kunne opstille problemformulering og -afgrænsning.
2. gennemføre systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
3. udvælge, sammensætte og anvende teoretisk centrale begreber samt reflektere over disse begreber og deres analytiske/handlingsmæssige potentiale.
4. redegøre for og udvikle sammenhængende teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og -analyse.
5. formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
6. vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning.
7. vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse.
8. vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.
Eksamen
Mundtlig eksamen på baggrund af projektrapport
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar
Eksamination
Prøven har form af en individuel mundtlig prøve (30 min. inklusiv votering) på baggrund af en skriftlig projektrapport. Projektrapporten udarbejdes i grupper á 3-5 studerende (8-10 sider pr. studerende) eller individuelt. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af projektrapporten og den mundtlige præstation. Ved bedømmelsen medvirker gruppens vejleder og en ekstern censor.

Gennem projektrapporten og det efterfølgende mundtlige forsvar skal den studerende ved udvælgelse og analyse af relevant empirisk materiale og gennem anvendelse af relevante teorier og metoder fra fagelementerne Samfundets Kommunikative Differentiering og Organisation og Ledelse som Kommunikation på 1. semester demonstrere evne til at opnå og fremstille en forståelse for ledelse i den flerstemmede organisation, og herunder:
• vise evne til problemformulering, -afgrænsning og til systematisk og dokumenteret problembehandling og problemløsning
• vise evne til at gennemføre teoretiske, analysestrategiske og metodiske overvejelser, herunder overvejelser vedrørende undersøgelsesdesign, dataindsamling og –analyse
• vise evne til at formulere og uddrage konklusioner og vurderinger samt kritisk evaluere disses gyldighed og konsekvenser.

Hvis en studerende er syg ved den ordinære eksamen kan projektrapporten genafleveres ved syge-/omprøven. Hvis en studerende har været syg under selve skriveprocessen og dermed ikke har bidraget til rapporten, kan den studerende skrive en ny individuel projektrapport (eller i gruppe hvis andre studerende er tilmeldt syge-/omprøven). Hvis en studerende ikke har bestået den ordinære eksamen, kan projektrapporten genafleveres i omarbejdet form ved syge-/omprøven.


Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

Fagets ene formål er at give de studerende færdigheder med henblik på at analysere de organisatoriske og ledelsesmæssige konsekvenser af det kommunikativt differentierede samfund. Fagets andet formål er, at give de studerende færdigheder med henblik på at handle i forhold til disse konsekvenser, dvs. træffe beslutninger og producere beslutningsgrundlag. Et centralt afsæt for faget er, at mange typer af organisationer går fra at være enstemmede til at være flerstemmede. Derved sættes organisationerne og deres ledelse i et krydspres mellem flere kommunikationslogikker. På denne baggrund giver faget en introduktion til moderne perspektiver på organisationens kommunikation, herunder bud på hvordan organisationen strategisk og programmatisk håndterer denne kommunikation.

Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:

Projektet skal på baggrund af undervisningen på første semester og med en empirisk forankring tematisere flerstemmighed og ledelse med udgangspunkt i en konkret organisering.

Undervisningsformer
Organisation & Ledelse som Kommunikation:
Undervisningsformen veksler mellem forelæsninger, plenumdiskussioner, caseøvelser og studenterbårne øvelsestimer.

Projekt om Ledelse i den Flerstemmede Organisation:
Introduktion til projektet.
Litteratur

Organisation & Ledelse som Kommunikation:

 • Andersen, Niels Åkerstrøm (2002). Polyfone organisationer, i Nordiske Organisasjonsstudier nr. 2, 2002.
 • Latour, B. (2005). Reassembling the Social – An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford University Press.
 • Seidl, David og Kai Helge Becker (2006). Organizations as Distinction Generating and Processing Systems: Niklas Luhmann´s Contribution to Organization Studies, (pp. 9-35) in Organization 13(1).