English   Danish

2010/2011  KAN-RRV_HOV  Hovedopgave

English Title
Thesis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 10 ECTS (300 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Skatteret
  Jens Fejø - Juridisk Institut
 • Ekstern rapportering
  Jens Oluf Elling - Institut for Regnskab og Revision
 • Erhvervsret
  Kim Østergaard - Juridisk Institut
 • Revision
  Peter Birkholm Lauersen - Institut for Regnskab og Revision
Fagområde/Category
 • Erhvervsjura/Business Law
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Læringsmål for hovedopgaveforløbet er opstillet i to aspekter, det ene vedrører det metodiske udbytte af arbejdet med opgaven, det andet vedrører de elementer hovedopgaven skal bestå af.

Det metodiske udbytte

Efter at have gennemført hovedopgaveforløbet skal den studerende kunne:

- Formulere et problem, som kan styre og strukturere arbejdet med hovedopgaven og dens indhold.

- Argumentere for formulering af de spørgsmål, der besvares for at løse problemet.

- Forklare de metoder, der bliver anvendt til besvarelsen af spørgsmål og ved løsningen af problemet.

- Udvælge og bearbejde teori og/eller retskilder, der bruges til formulering af problem, opstilling af spørgsmål, analyse og konklusion.

- Argumentere for relevansen af den anvendte teori og/eller retskilder.

- Udvælge og bearbejde primære og sekundære kilder, der anvendes til dokumentation for analyse og løsning af problemet.

- Forklare den overordnede sammenhæng mellem: formulering af problem, valg og brug af teori og/eller retskilder, empiriindsamling og empiribearbejdning og konklusion.

Indholdskriterier:

Karakteren 12 gives, når hovedopgaven på fremragende vis, dvs. med ingen eller få uvæsentlige mangler lever op til følgende krav:

- Opgaven er styret af en for uddannelsen relevant problemformulering udviklet af den studerende.

- Besvarelsen er afgrænset således, at opgavens analyser og diskussioner er relevante, nødvendige og dækkende for at kunne besvare problemformuleringen.

- Der er konsistens imellem problemformulering, afgrænsning, disposition, analyse og konklusion således, at besvarelsen fremstår logisk i lyset af problemformuleringen.

- Der er dokumentation og/eller argumentation for emneafgrænsning, empiri (hvis empiri indgår) og påstande i analyse og konklusion. Der er redegjort for valg af metode.

- Analysen fokuserer på et velafgrænset problem.

- Hovedopgaven bygger på de relevante teorier, retskilder og litteratur.
Forudsætninger
Hovedopgaven skal afslutte uddannelsen.
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin og Vintertermin
Varighed 60 minutter
Eksamination
Prøven i hovedopgaven afholdes som ekstern prøve og har form af en mundtlig eksamination på grundlag af en skriftlig afhandling.

For hovedopgaver udarbejdet i gruppe, aflægger hver eksaminand individuel mundtlig eksamen.

Ved individuel besvarelse, skal hovedopgavens omfang være maks. 40 normalsider (ekskl. bilag), anbefalet minimum er 35 normalsider.

Hovedopgaven kan udarbejdes af to studerende i fællesskab, men omfanget udgør da maks. 70 normalsider (ekskl. bilag), anbefalet minimum er 60 normalsider.

Der gives 7 timer til vejledning inkl. vejleders forberedelse til enkeltmandsopgaver, og 12 timer inkl. vejleders forberedelse til hovedopgaver, hvor to studerende skriver sammen.

Hovedopgaven skal indeholde et resumé på engelsk. Resumeet indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag. Ved bedømmelsen medvirker vejleder (hvis flere vejledere da alene hovedvejlederen) som eksaminator samt en ekstern censor.

Bedømmelsens resultat skal være et udtryk for en helhedsvurdering af den skriftlige
hovedopgave (inkl. resumé) og den mundtlige præstation. Der vil ved bedømmelse af hovedopgaven blive lagt vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægter tungest, jf. studieordningen.
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Hovedopgaven forventes at tage udgangspunkt i en konkret problemstilling i en mindre eller mellemstor virksomhed og skal tjene til afprøvning af den studerendes evne til at anvende videnskabelige teorier og metoder.

Emnet for hovedopgaven vælges af den studerende inden for eller tilgrænsende cand.merc.aud.-studiets fagkreds.

Emneafgrænsning for hovedopgaven skal godkendes forud for vejledningsforløbet. Samtidig med godkendelsen fastsættes en afleveringsdato.

Emnevalget kan være inspireret af og valgt ud fra besvarelsen af tidligere skriftlige arbejder. Hovedopgaven skal dog være et nyt og selvstændigt arbejde i forhold til en eventuel tidligere besvarelse.