English   Danish

2010/2011  KAN-SUP  HD-suppleringsfag

English Title
Supplementary Course in Organisation Theory and Research Methodology

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Kandidat
Varighed To semestre
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for cand.merc.aud.
Kursusansvarlig
 • Lise Justesen - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Organisation/Organization
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Kendskab til grundlæggende videnskabsteoretiske problemstillinger, begreber og perspektiver
 • Kendskab til grundlæggende kvalitative og kvantitative metoder
 • Grundlæggende forståelse af organisationsteori
 • Forklare de grundlæggende videnskabelige paradigmer og relatere disse til revisors fagområder.
 • Relatere til problemformuleringens betydning og udarbejde en klar og operationel problemformulering
 • Forklare hvilke faktorer der påvirker valget af undersøgelsesdesign og dataindsamlingsteknik.
 • Anvende ovenstående viden til at udforme en empirisk forankret, selvvalgt problemformulering og på baggrund af denne problemformulering gennemføre en undersøgelse, baseret på egen indsamling af empiri og på inddragelse af relevant organisationsteori.
 • Skal kunne anvende organisationsteori i analyse af problemstillinger, der er relevante i forhold til revisionsbranchen.
Forudsætninger
Obligatorisk for cand.merc.aud.-studerende optaget på baggrund af en erhvervsøkonomisk diplomuddannelse med speciale i regnskab og økonomistyring HD(R) eller i finansiering HD(F) jf. Uddannelsesbekendtgørelsen.
Eksamen
HD-suppleringsfag
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Eksamensformen er projekteksamen med udarbejdelse af gruppeprojekt (3-4 studerende pr. gruppe)og individuel mundtlig udprøvning i hele fagets pensum. Der gives en samlet karakter for projekt og den mundtlige udprøvning. Projektet skal have et omfang på max. 35 normalsider, og der gives tre timers vejledning (inkl. vejleders forberedelse) i forbindelse med projektskrivningen. Den mundtlige eksamen er en individuelt mundtlig eksamen, 20 min. uden forberedelse
Eksamination
Forudsætninger for indstilling til eksamen
Kursets indhold, forløb og pædagogik

HD-suppleringsfaget fokuserer på to hovedområder af væsentlig betydning for det videre cand.merc.aud.-studie: videnskabsteori/metodelære og organisationsteori. I videnskabsteori/metodelære fokuseres på at give de studerende en bred forståelse af videnskabelige paradigmer, og undersøgelsesmetoder med henblik på at sætte dem i stand til at lave selvstændige undersøgelser i forbindelse med studiets projekter og kandidatafhandlingen. I organisationsdelen fokuseres der på at give de studerende den grundlæggende forståelse af organisationsteori, der er nødvendig for revisors forståelse af en virksomhed og dens omgivelser. Organisationsteorien relateres endvidere til revisionsfirmaers organisering og ledelse med henblik på at give de studerende en forståelse for de særlige forhold i forbindelse hermed.

Undervisningsformer
Dialogbaserede forelæsninger, hjemmeopgaver, projektvejledning, projektskrivning
Yderligere oplysninger

Prøven kan erstattes af tilsvarende prøve(r) ved en anden institution, hvor kandidatuddannelsen i revision finder sted. I tilfælde af manglende ECTS-points tilopfyldelse af kravet om 20 ECTS, kan studienævnet i særlige tilfælde give dispensation til en mundtlig prøve med udgangspunkt i en synopsis på min. 5 sider.

Litteratur

Videnskabsteori og metode:

 • L. Justesen & N. Mik-Meyer: Kvalitative metoder i organisations- og ledelsesstudier. Hans Reitzels Forlag 2010.
 • T. Harboe (2010): Metode og projektskrivning: En introduktion. 5. udgave af Indføring i Samfundsvidenskabelig metode. Forlaget Samfundslitteratur.

Organisationsteori:

 • D. I. Jakobsen & J. Thorsvik: Hvordan organisationer fungerer. 2. udgave. Hans Reitzels Forlag 2008.

Supplerende artikler (trykt i kompendium):

 • Blöndal, O. (2007), “Den gamle revisor er død”, R&R Online, 2007.09.0024.
 • Booth, W.C., G.G. Colomb, & J.M. Williams (2003), “Making good arguments: An overview, iThe Craft of Research, 2. udgave. The University of Chicago Press, s. 114-126.
 • Grey, C. (2003), “The Real World of Enron’s Auditors”, Organization, 10 (3), s. 572-576.
 • Hopwood, A. (1998), “Exploring the modern Audit firm: An introduction”, Accounting, Organizations and Society, 23(5/6), s. 515-516.
 • Jeppesen, K.K. 2002, "Er revisorer en særlig type mennesker?", Revision & Regnskabsvæsen, 3, s. 6-16.
 • Jeppesen, K.K. (2007), “Organizational risk in large audit firms”, Managerial Auditing Journal, 22 (6), s. 590-603.
 • Meyer, F. (2007), ” Fremtiden for revisorernes erhvervsbetingelser og vilkår”, R&R Online, 2007.09.0024.
 • Nielsen, A. & Gjørup, K.M. (2007), ”Tid til Fornyelse”, R&R Online, 2007.09.0010.
 • Pentland, B.T. (1993),”Getting comfortable with the numbers: Auditing and the micro-production of macro-order”, Accounting, Organizations and Society, 18(3), s. 605-620.
 • Warming-Rasmussen, B., Jensen, L. & Windsor, C. (2007), "Topledelse, organisationskulturelle værdier og kønsforskelle i internationale revisionsfirmaer - Dansk empiri", Ledelse & Erhvervsøkonomi, 71(2), s.103-116.

Herudover kan der blive udleveret yderligere læsestof i form af opgaver og cases til undervisningen.