English   Danish

2011/2012  BA-2KOMSKIP  Ekstern og strategisk kommunikation i praksis

English Title
Ekstern og strategisk kommunikation i praksis

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 12,5 ECTS (375 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår , Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Lena Zwisler - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Kommunikation/Communication
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
-Den studerende skal være i stand til at vurdere og videreudvikle casens kommunikative problemstillinger på en tilstrækkelig kompleks måde, der demonstrerer den studerendes kommunikative evner og færdigheder i såvel praktiske løsningsforslag som refleksion.
-Den studerende skal i sin selvstændige analyse kunne vurdere, analysere og videreudvikle den strategiske kommunikation og være i stand til at foreslå ændringer i praksis. 
Kvaliteten af analysen omfatter både argumentation, refleksion, konklusion og konsistens.
-Den studerende skal være i stand til at anvende fagets værktøjer (repræsenteret i pensum) og reflektere over deres betydning i praksis.
-Den studerende skal demonstrere sine praktiske færdigheder i at kommunikere i forskellige medier og være i stand til at reflektere over muligheder og begrænsninger ved valg af bestemte kommunikationsmedier.
Eksamen
Ekstern og strategisk kommunikation i praksis
Ekstern og strategisk kommunikation i praksis:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination
Prøven har form af, at den studerende individuelt og i løbet af ti døgn udarbejder en casebesvarelse inkl. konkrete tekstproduktioner af max 15 normalsider. Illustrationer og grafer tæller ikke med i de 15 sider.
Ved bedømmelsen af prøven indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevnen.

Ved syge-/omprøven udarbejdes en ny casebesvarelse.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i april. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Kursus: Strategisk kommunikation i praksis
SAT 225/7,5 ECTS

Formålet med ’Strategisk kommunikation i praksis’ er at opbygge solide, praktiske produktions- og analysefærdigheder inden for feltet integreret kommunikation. Semestret er en overbygning på de første tre semestre, da alle de forskellige delområder inden for kommunikation nu betragtes som et sammenhængende kompetenceområde. Her er det væsentligt at være bevidst om valg og fravalg af kommunikationsmuligheder for at kunne arbejde kommunikationsstrategisk i en organisatorisk sammenhæng.

Subject: Ekstern kommunikation i praksis
SAT 225/7,5 ECTS
Formålet med ’Ekstern kommunikation i praksis’ er, at de studerende får en praktisk erfaring med problemstillinger, redskaber og processer, der knytter sig til organisationers brug af digital kommunikation på et strategisk niveau. Dermed fortsætter de opbygningen af solide praktiske og strategiske færdigheder, der kræves af strategiske kommunikatører. De studerende skal lære at reflektere over hvilke valg, der tages i arbejdet med digital kommunikation, hvilke konsekvenser valgene har, og hvordan digitalt kommunikationsarbejde kan planlægges, udføres og udvikles. Dermed optræner de studerende evnen til at omsætte teoretisk og analytisk viden til konkrete produkter og analyser, og vil efterfølgende kunne fungere som rådgivere og producenter i forbindelse med projekter af denne karakter.

Undervisningsformer
Kursusaktivitet: Strategisk kommunikation i praksis

Studenterarbejdstimer:
Undervisning: timer
Forberedelse: timer
Selvstændigt arbejde: timer
Eksamen: timer
Total 7,5 ECTS / 225 SAT

Kursusaktivitet: Ekstern kommunikation i praksis

Studenterarbejdstimer:
Undervisning: timer
Forberedelse: timer
Selvstændigt arbejde: timer
Eksamen: timer
Total 7,5 ECTS / 225 SAT
Litteratur

Strategisk kommunikation i praksis:

Offentliggøres på CBSLearn ved semesterets start.

Ekstern kommunikation i praksis:

  • Zwisler, Lena Mygdam: ”Ekstern kommunikation i praksis. Tekster til Kommunikationsværkstedet, HA(kom.), 3. semester 2011”. Kompendiet er produceret for CBS, Kbh. (dette kompendium).
  • Sepstrup, Preben & Øe, Pernille Fruensgaard: ”Tilrettelæggelse af information. Kommunikations- og kampagneplanlægning”, 4. udgave, 2. oplag, 2011. Udgivet af Forfatterne og Academica’,
    København 2010.
  • Rienecker, Lotte & Jørgensen, Peter Stray: ”Den gode opgave”, 3. udgave, Samfundslitteratur 2005.