English   Danish

2011/2012  BA-AOE1SONY  Afsætningsøkonomi

English Title
Afsætningsøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Flemming Cumberland - Institut for Afsætningsøkonomi
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Klassificere, udvælge og forstå begreber, teorier, modeller og metoder indenfor det afsætningsøkonomiske genstandsområde.
Identificere, formulere og tackle såvel nationale som internationale marketingproblemer i praksis – under hensyntagen til de rammebetingelser, der møder den enkelte virksomhed på specifikke aftagermarkeder, herunder fremskaffe den nødvendige information og data herom.
Analysere og formidle løsningsforslag til givne afsætningsøkonomiske beslutningsproblemer
a. Foretage en problemidentifikation 
b. Identificere nødvendig og tilstrækkelig information til problemløsningsprocessen 
c. Vurdere og prioritere omverdensforhold på såvel makro- som mikroplan 
d. Opstille og vælge strategier med henblik på optimering af marketingindsatsen 
e. Vurdere om en numerisk løsning med de givne forudsætninger er plausibel, herunder foretage en vurdering af usikkerhed og risiko
Identificere relevante afsætningsøkonomiske problemstillinger i en given ”case” med henblik på at danne sig selvstændige opfattelser af, hvad der er brugbar teori i konkrete, praktiske situationer, herunder forklare argumenter og løsningsforslag.
Formulere, afgrænse og gennemføre længere sammenhængende afsætningsøkonomiske ræsonnementer og formulere dette i et klart og korrekt sprog samt vurdere medstuderendes tilsvarende arbejde 
a. Afprøve teoretiske tankegange og modeller/værktøjer til løsningsforslag 
b. Stille sig kritisk over for teoriens muligheder/begrænsninger
Formulere, afgrænse og gennemføre længere sammenhængende afsætningsøkonomiske ræsonnementer og formulere dette i et klart og korrekt sprog samt vurdere medstuderendes tilsvarende arbejde 
a. Afprøve teoretiske tankegange og modeller/værktøjer til løsningsforslag 
b. Stille sig kritisk over for teoriens muligheder/begrænsninger
Eksamen
4 timers skriftlig stedprøve
4 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar og December/januar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer

Én eksaminator Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningen er bygget op omkring følgende faglige moduler, som indeholder centrale afsætningsøkonomiske problemstillinger:

I: Generel introduktion
Marketingkonceptets indhold og udvikling, virksomheden og omverdenen, problemidentifikation, problemløsningsmetoder.

II: Informationssøgning og markedsanalyse
Markedsinformationssystemer, field-research, desk-research,markedsanalyse fra A-Å, prognoser.

III: Adfærdsteori
Købsadfærd på konsumentmarkedet og business-to-business markedet samt konkurrentadfærd.

IV: Markeds- og konkurrenceteori
Target marketing, relationship marketing, benchmarking, konkurrent- & kundeanalyser.

V. Handlingsparameterteori
Opdelinger, marketing-mix (herunder kobling til PLC-teorien og produktpositionering).

VI. Markedskommunikation
Promotionmix, nyeste promotionværktøjer & -områder, kommunikationsstrategier.

VII: Markedsføringsplanlægning og ledelse
Problemløsningsmetoder i markedsføringen, principdisposition for en markedsføringsplan herunder styrings- og planlægningsniveauer samt målformuleringer.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Yderligere oplysninger

Studiesekretariatet for HA(mat.)

Litteratur

Cumberland, Flemming: Afsætningsøkonomi: Opgave- & Øvelsessamling. Samfundslitteratur, 1998. 2. oplag

Andersen, Finn Rolighed m.fl.: International Markedsføring.
3. udgave. Trojka, 2007.
Ej pensum: kap. 14 + 15 + 16 + 23 + 24

Cumberland, Flemming (red.): Marketing Casesamling: Informationssøgninger, Internationale- og nationale cases.
Heri s. 15-19, s. 21-76 & s. 501-504 samt en række cases.
Se separate øvelsesoversigt. Samfundslitteratur ,2.udvidede
og reviderede udgave, 2003.