English   Danish

2011/2012  BA-BACH  Bachelorprojekt

English Title
Bachelor Project

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 20 ECTS (600 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i Erhvervsøkonomi og Psykologi
Kursusansvarlig
 • Nanna Mik-Meyer - Institut for Organisation
Fagområde/Category
 • Erhvervspsykologi/Business psychology
 • Filosofi og videnskabsteori/Philosophy and philosophy of science
 • Forretningsetik, værdiledelse og CSR/Business Ethics, value based management and CSR
 • Innovation og entreprenørskab/Innovation and entrepreneurship
 • Kommunikation/Communication
 • Ledelse/Management
 • Ledelse af Information og Videnledelse/Management of Information and Knowledge Management
 • Markedsføring/Marketing
 • Organisation/Organization
 • Regnskabsvæsen og økonomistyring/Financial and management accounting
 • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
 • Identificere og afgrænse en empirisk baseret problemstilling under HA-psyk’s fagområde, der kan behandles inden for BA-projektets rammer
 • Forklare undersøgelsesmetoden, herunder sammenhængen mellem problemformulering, metode, teori, data, analyse og konklusion
 • Gennemføre en empirisk undersøgelse af problemstillingen med inddragelse af relevant teori
 • Kritisk vurdere de valgte teorier og forklaringsmodeller, herunder deres videnskabsteoretiske baggrund og konsekvenser
 • Gøre rede for analysens konklusion og dens grundlag i projektet samt dens relevans for det faglige område, projektet befinder sig i
 • Reflektere over egen læring i forbindelse med formulering og besvarelse af projektets problemstilling.
 • Strukturere fremstillingen og stoffet i en sprogligt og indholdsmæssigt klart formuleret og disponeret form
Eksamen
Bachelorprojekt
Bachelorprojekt:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Maj/juni
Hjælpemidler Med alle skriftlige hjælpemidler
Varighed 30 minutter
Projektet kan udarbejdes individuelt eller i grupper á max. 5 personer. Projektrapporten må have flg. omfang plus bilag:
5 studerende: max 80 sider
4 studerende: max 80 sider
3 studerende: max 70 sider
2 studerende: max 60 sider
1 studerende: max. 50 sider

Projektet skal indledningsvist indeholde et resume af projektet på et fremmedsprog. Der tildeles 5 vejledningstimer (arbejdstimer) pr. projekt plus 2 timer pr. studerende i forbindelse med projektudarbejdelsen. Afleveringsfristen oplyses i semesterplanen og på e-campus. Inden for rammerne af det udarbejdede projekt afholdes der individuelt mundtligt forsvar. Det mundtlige forsvar har i alt en længde på 30 min. inklusiv votering. Bedømmelsen er individuel og tager form af en helhedsbedømmelse af det skriftlige produkt samt den mundtlige individuelle eksamination. Ved bedømmelsen indgår endvidere den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget, jf. dog § 12, stk. 2. Bedømmelsen er et udtryk for en helhedsvurdering af det faglige indhold samt stave- og formuleringsevne, dog vægter det faglige indhold tungest. Ved bedømmelsen medvirker en ekstern censor.

Syge/omprøven afholdes efter samme regler som den ordinære prøve og finder sted i august. Ved omprøve har den studerende ret til at indlevere en revideret rapport 3 uger inden den mundtlige eksamen.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet tager udgangspunkt i det samlede studieforløb og er et selvstændig eller gruppebaseret projektarbejde. Som indledning til projektforløbet afholdes en bachelorprojekt-workshop.

Undervisningsformer
Det forventes at de studerendes arbejdsindsats fordeler sig over fagets 600 arbejdstimer på følgende vis:
Arbejdsbelastning
Forelæsninger 3 timer
Udarbejdelse af projekt og deltagelse i eksamen 597 timer