English   Danish

2011/2012  BA-BRA  Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding

English Title
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation
Kursusansvarlig
  • Fabian Csaba - Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse
Fagområde/Category
  • Markedsføring/Marketing
  • Organisation/Organization
  • Virksomhedsstrategi/Corporate and Business Strategy
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
-Den studerende skal kunne demonstrere overblik og indsigt i centrale faglige begreber, analytiske modeller og aktuelle problemstillinger indenfor brandledelse.
-Den studerende skal kunne redegøre for branding som et mangefacetteret begreb, som ændrer form afhængigt af hvilken teoretisk tilgang, man iagttager ud fra. Der lægges vægt på den studerendes evne til at identificere og sammenligne de enkelte teorier, og forklare deres indbyrdes sammenhæng, herunder modsigelser.
-Den studerende skal udvise evne til at anvende de forskellige teorier og tilgange til brands på praktiske cases, samt argumentere og reflektere over sit valg og fravalg af fagets begreber i case-analysen.
Eksamen
Erhvervsøkonomisk teori og analyse: Branding
Erhvervsøkonomisk teori og -ananlyse: Branding:
Vurdering Mundtlig med skriftligt forlæg
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Uden forberedelse
Varighed 20 minutter

Eksamination
Prøven er baseret på en at de studerende i grupper på 4-5 personer i løbet af tre døgn udarbejder en casebesvarelse af max. 15 normalsider (én person skriver max 5 sider), der sammen med fagets pensum danner udgangspunkt for en efterfølgende individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed. Ved bedømmelsen af prøve indgår den studerendes stave- og formuleringsevne i bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen er en helhedsvurdering af det skriftlige arbejde og den mundtlige præstation.

Ved syge-/omprøve erstattes casebesvarelsen af en individuel mundtlig eksamen af 20 minutters varighed i hele pensum uden forberedelse.

Den studerende er automatisk tilmeldt den ordinære eksamen i april. Der er ikke automatisk tilmelding til syge/omprøven i august og rettidig tilmelding er senest 2 uger før eksamen afholdes.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Undervisningsformer
Kursusaktivitet:Branding

Studenterarbejdstimer:
Deltagelse i forelæsninger:
Øvelser:
Forberedelse (herunder læsning af pensum og forberedelse af øvelser):
Løbende opgaver og fremlæggelser:
Eksamensforberedelse:
Total 7,5 ECTS / 225 SAT