English   Danish

2011/2012  BA-EOK_BAP  Bachelor project

English Title
Bachelor project

Course Information

Language English
Point 15 ECTS (450 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
6. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Hanne Erdman Thomsen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
For så vidt angår bachelorprojektet skal den studerende kunne
• identificere og formulere en velafgrænset problemstilling
• belyse problemstillingen fyldestgørende ved hjælp af indsamlet relevant empirisk materiale og relevant faglig litteratur
• vælge og anvende relevante teorier, værktøjer og metoder på den pågældende problemstilling og argumentere logisk for den eller de valgte løsninger
• vælge en i forhold til problemstillingen passende balance mellem refererende fremstilling, selvstændig analyse og fortolkning samt diskussion
• formidle undersøgelsen og dens resultat(er) i veldokumenteret, logisk og velstruktureret form
• angive kilder korrekt og konsekvent både i selve rapporten og i litteraturlisten under anvendelse af en anerkendt formalia-model
• udtrykke sig i et klart og korrekt sprog i overensstemmelse med de konventioner der gælder for akademiske fremstillinger

For så vidt angår den mundtlige eksamination skal den studerende kunne
• give en kort og dækkende redegørelse for problemstilling og hovedkonklusioner
• argumentere for valg af kilder og arbejdsmetode
• demonstrere fyldestgørende kendskab til projektets indhold
• perspektivere projektets problemstilling
• deltage selvstændigt og aktivt i en dialog med eksaminator
• udtrykke sig på et flydende og varieret sprog med korrekt anvendelse af den relevante fagterminologi
BA-projekt:
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Examination
Bachelorprojektet udarbejdes individuelt eller i grupper af 2-4 studerende.
Bachelorprojektet skal skrives på engelsk og skal indeholde et resume af opgaven på max. 2 normalsider der skrives på dansk.
Omfang: Bachelorprojekt udarbejdet i gruppe må max.være på 17 normalsider pr. studerende, individuelt udarbejdet max. 24 normalsider. Indholdsfortegnelse, illustrationer, referenceliste, resume og bilag skal ikke medregnes.

På forsiden af opgaven anføres antal normalsider.

Den mundtlige eksamination: Varighed: 20 min. inkl. votering. Eksaminationen afvikles på engelsk Hjælpemidler: Bachelorprojektet.

Karakteren er udtryk for en helhedsbedømmelse af bachelorprojektet og den individuelle mundtlige præstation. I bedømmelsen indgår ud over det faglige indhold den studerendes stave- og formuleringsevne således at en god og forståelsesfremmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i opadgående retning mens en dårlig og forståelseshæmmende sprogbehandling kan påvirke karakteren i nedadgående retning. Resuméet kan på tilsvarende måde påvirke karakteren i opad- eller nedadgående retning. Det faglige indhold skal dog altid vægte tungest.

Syge-/omprøve: Som den ordinære prøve. Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af den skriftlige projektrapport til den ordinære prøve, men været syg til den mundtlige prøve, afvikles syge-/omprøven på baggrund af det allerede indleverede projekt. Den studerende afleverer det tidligere udarbejdede gruppeprojekt uændret. Hvis den studerende ikke har deltaget i udarbejdelsen af et projekt ved den ordinære prøve på grund af sygdom, kan den studerende aflevere et bachelorprojekt udarbejdet individuelt eller i en gruppe.
Har den studerende deltaget i udarbejdelsen af det skriftlige gruppeprojekt til den ordinære eksamen, men er ikke bestået ved den mundtlige prøve, afvikles omprøven normalt på baggrund af det allerede indleverede gruppeprojekt. Den studerende kan dog vælge i stedet at indlevere et nyt, individuelt udarbejdet projekt inden for en nærmere fastsat frist.
Course Content

I 6. semester arbejder de studerende med et selvstændigt projekt og udarbejder et bachelorprojekt. Bachelorprojektet udarbejdes typisk i grupper på 2 - 4 studerende. De studerende vælger selv inden for hvilke(t) af studiets fagområder de ønsker at skrive projekt. Projektet skal tage udgangspunkt i en problemstilling inden for fagområdet og skal inddrage relevant teori og metode fra fagets kurser.

Teaching Methods
M.a. forelæsninger, workshops og vejledning