English   Danish

2011/2012  BA-EOK_LE  Legal English

English Title
Legal English

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Spring
4. semester
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Dorrit Faber - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
  • Mette Hjort-Pedersen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne
  • forstå en kontrakttekst med alle detaljer der er væsentlige for opgavens løsning
  • gengive indholdet på målsproget med et i forhold til kommunikationssituationen passende ordforråd, herunder den juridiske fagterminologi, således at oversættelsen kan indgå som oplæg i en praksisnær kommunikationssituation
  • vise kendskab til de sproglige og stilistiske konventioner som er typiske for kontrakttekster
  • udtrykke sig med en høj grad af overensstemmelse med normerne for sprogets opbygning, morfologi, syntaks og ortografi, og uden kommunikationsforstyrrende fejl
  • tilpasse målsprogteksten til modtageren, kommunikationssituationen og tekstens funktion
Oversættelse til dansk eller engelsk:
Assessment Written Exam
Marking Scale 7-step scale
Censorship External examiners
Exam Period Summer Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration 3 Hours
Examination
Oversættelsesretning afgøres ved lodtrækning, og offentliggøres senest 5 dage inden prøven.

Hjælpemidler: Alle skriftlige hjælpemidler

Prøven afvikles på CBS PC, jf.Muligheder ved skriftlige eksaminer der afholdes ved brug af CBS´PCer, mulighed 5.

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omrøve:
Som den ordinære prøve
Course Content

Det overordnede mål med Legal English er at den studerende tilegner sig viden om udvalgte juridiske forhold i et komparativt perspektiv. Yderligere skal den studerende kunne forstå relevante danske og engelske juridiske tekster og gengive indholdet heraf i oversættelse til det pågældende målsprog. I den forbindelse skal den studerende demonstrere kendskab til juridiske teksters særlige sproglige karakteristika og til principper for kilde- og målsprogsorientering ved oversættelse mellem to juridiske systemer og kulturer. Endelig forventes den studerende at kunne bruge relevante fagtermer samt at have kendskab til og kunne anvende relevante hjælpemidler på en hensigtsmæssig måde.

Teaching Methods
Interaktive forelæsninger, gruppearbejde, workshops, hjemmeopgaver (individuelle).

Undervisningssproget er dansk og engelsk
Student Workload
Undervisning 20 hours
Forberedelse 80 hours
Hjemmeopgaver 30 hours
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 45 hours
Eksamen 50 hours
I alt 225 hours
Literature

Vejledende litteratur:
Essentials of Business Law, MacInture E.
Introduction to English Legal Language, Faber D., Hjort-Pedersen M., Klinge A.