English   Danish

2011/2012  BA-EOK_OC  Oral communication

English Title
Oral communication

Course Information

Language English
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Mandatory
Level Bachelor
Duration One Semester
Course Period Autumn
1. semester Undervisningssproget er engelsk og dansk
Time Table Please see course schedule at e-Campus
Study Board
Study Board for BA in English and Organisational Communication
Course Coordinator
  • Lisbet Pals Svendsen - Department of International Language Studies and Computational Linquistics
Main Category of the Course
  • Language and Intercultural Studies
Last updated on 29 maj 2012
Learning Objectives
Den studerende skal kunne:
  • demonstrere indsigt i og kunne anvende det teoretiske materiale, der er blevet arbejdet med i kursusforløbet (fx talehandlinger, face og høflighed, deixis og kohærens, argumentation, retorik)
  • formulere sig flydende, klart og tydeligt på engelsk uden væsentlige kommunikationshæmmende fejl og med en passende talehastighed, stemmeføring og stemmestyrke
  • formulere sig hensigtsmæssigt i forhold til målgruppe, situation, formål og genre på basis af en teoretisk baseret analyse af den givne situation.
  • For så vidt angår præsentationen skal den studerende desuden kunne:
  • - fremføre overbevisende argumentation
  • - formulere sig på nærværende og fængende vis
  • - levere en velstruktureret præsentation
Ordinær prøve::
Assessment Oral with Written Assignment
Marking Scale 7-step scale
Censorship Internal examiners
Exam Period Autumn Term
Aids Please, see the detailed regulations below
Duration Please, see the detailed regulations below
Examination
Mundtlig prøve på basis af en synopsis der indeholder en situationsbeskrivelse og en kort redegørelse for relevante strategiske overvejelser. Emner til synopsis udleveres.
Varighed til udarbejdelse af synopsis: 48 timer
Omfang: max. 1 Normalside

Den mundtlige prøve: Den studerende holder en præsentation ud fra sin synopsis og derefter indgår i dialog med eksaminator om teoretiske spørgsmål. Synopsen indgår ikke i bedømmelsen. Bedømmelsen sker alene på baggrund af den mundtlige prøve.
Varighed: 20 minutter

Prøvesprog: Engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve
Course Content

Det overordnede mål med kurset er at give de studerende en teoretisk og praktisk indføring i udvælgelsen og brugen af relevante sproglige redskaber, der kan forbedre deres mundtlige kommunikationskompetence på engelsk.
Et yderligere mål med kurset er at højne de studerendes bevidsthed om, hvordan man effektivt og professionelt kommunikerer med forskellige målgrupper på engelsk.
Derudover bliver den studerende i stand til at identificere de mest brugte genrer i den mundtlige kommunikation i erhvervsvirksomheder og andre organisationer.
Endelig tilegner den studerende sig et meta-sprog som vil sætte hende/ham i stand til at diskutere og analysere mundtlige tekster og hvordan de virker overfor forskellige målgrupper.
 

Teaching Methods
Undervisningsmetoderne varierer afhængigt af indholdet i den enkelte undervisningsgang. Eksempler kan være: forelæsninger, Q&A sessions, diskussioner, studenter- fremlæggelser, gennemgang af wikis og blogs.
Student Workload
Undervisning 25 hours
Forberedelse 100 hours
Selvstendig tilegnelse af fagligt stof 20 hours
Afleveringsopgaver 20 hours
Eksamen incl. eksamensforberedelse 60 hours
I alt 225 hours
Literature

Vejledende litteratur:
Mondahl, Svendsen & Rasmussen (2010): Professional oral communication in English (Copenhagen: Copenhagen Business School Press).
Christensen & Gabrielsen (2010): The Power of the Speach
Derudover vil aktuelle og relevante artikler som indgår i pensum blive gjort tilgængelige via studiets e-læringsfaciliteter.