English   Danish

2011/2012  BA-EOK_TT  Terminologi og termbaser

English Title
Terminologi og termbaser

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Forår
4. semester
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for BA i Engelsk og Organisationskommunikation
Kursusansvarlig
  • Hanne Erdman Thomsen - Institut for Internationale Sprogstudier og Vidensteknologi
Fagområde/Category
  • Sprog og interkulturelle studier/Language and Intercultural Studies
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Den studerende skal ved afslutningen af kurset kunne
  • demonstrere kendskab til de teorier, metoder og begreber der indgår i pensum
  • udføre terminologiarbejde ved brug af de metoder og teorier der er gennemgået i kurset, herunder udarbejde begrebssystemer
  • beskrive og diskutere relevante problemer og valg i forbindelse med det praktiske arbejde
  • demonstrere forståelse for terminologiarbejdets betydning for en organisation
Forudsætninger
Det er ønskeligt, men ikke et krav at den studerende har fulgt følgende kurser på EOK: • Managerial economics I + II • Culture & intercultural communication • Business English Desuden er det ønskeligt at den studerende samtidig følger kurset i Legal English
Skriftlig individuel hjemmeopgave:
Vurdering Skriftlig hjemmeopgave
Karakterskala 7-trins skala
Censur Ingen censur
Eksamensperiode Sommertermin
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Eksamination

Prøven er en skriftlig individuel udarbejdet hjemmeopgave.

Omfang: Hjemmeopgaven må max. fylde 3 normalsider.

Varighed: Der gives 2 uger i eksamensperioden til at arbejde med opgaven.

Prøvesprog: Dansk og engelsk

Syge/omprøve:
Som den ordinære prøve.
Der skal aftales nyt emne eller delemne med eksaminator senest 3 uger før afleveringsfristen.
Ved sygdom i eksamensperioden kan der aftales ny afleveringsfrist for den oprindelige opgave.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Målet med undervisningen er at give den studerende viden om terminologisk teori og metode, og færdigheder i at udføre praktisk terminologiarbejde med henblik på præcision i virksomheders kommunikation på tværs af sprog og landegrænser.

Undervisningsformer
Forelæsninger for hele årgangen vekslende med holdtimer.
Selvstændig læsning og arbejde med øvelser (individuelt og gruppevis) med gennemgang og diskussion dels på holdene dels ved gensidig opponering i e-læringsforum.
Arbejdsbelastning
Undervisning 25 timer
Forberedelse 75 timer
Afleveringsopgaver 40 timer
Eksamen incl. eksamensforberedelse 85 timer
I alt 225 timer
Litteratur

Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 1, Metoder og principper. GAD, Kbh. 1999. Kap. 1-7. (Skal evt. omarbejdes til engelsk eller der skal findes tilsvarende på engelsk)
Madsen, Bodil Nistrup: Terminologi 2, Øvelser og eksempler. GAD, Kbh. 1999. 
Materiale til introduktion af termbasen I-Term
Uddrag af ISO-standarder, f.eks.:
ISO 704 Terminology work -- Principles and methods
ISO/CD 29383 Terminology policies— Development and implementation
ISO/CD 26162 Computer applications in terminology — Design, implementation and maintenance of Terminology Management Systems
Supplerende artikler om terminologiarbejde