English   Danish

2011/2012  BA-ERHVOEKO1  Erhvervsøkonomi

English Title
Erhvervsøkonomi

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Leslie Christensen - Økonomisk Institut
Fagområde/Category
  • Økonomi, makroøkonomi og erhvervsøkonomi/Economics, macro economics and managerial economics
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
Forklare indholdet i grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber som f.eks. offeromkostning, grænseomsætning, priselasticitet, skalaafkast og markedsligevægt.
Forstå individuelle agenters, forbrugeres og virksomheders, rationelle markedsadfærd og markedsmekanismerne: Redegøre verbalt og grafisk for forbrugernes individuelle forbrugsvalg og markedsefterspørgslen efter en vare. Forklare og illustrere virksomhedens produktionsvalg på kort og langt sigt og markedsligevægten under forskellige konkurrenceforhold på markedet, f.eks. perfekt konkurrence, monopol, monopolistisk konkurrence og oligopol, herunder Cournot og Bertrand modeller samt at kunne diskutere simple spilteoretiske begreber.
Redegøre verbalt og grafisk for virksomhedens pris- og produktionsvalg i modeller for centraliseret kartel, prisførerskab mv. Forklare og illustrere virksomhedens produktions- og prisvalg i tilfælde af forenet produktion, prisdiskrimination og salg af varer internt mellem en virksomheds semiautonome enheder (transfereringspriser). Analysere betydningen for samfundets velfærd af tilstedeværelse af eksternaliteter og andre markedsfejl.
Numerisk bestemme en virksomheds investeringsbeslutninger i relation til konkrete investeringsprojekter ved anvendelse bl.a. af nutidsværdimetoden og den interne rentes metode.
Demonstrere forståelse af den erhvervsøkonomiske teori og metode ved algebraisk at løse virksomheders profitmaksimeringsproblem og bestemme markedsligevægtsværdier for pris, mængde og profit på konkret beskrevne markeder og med anvendelse af relevante erhvervsøkonomiske modeller. Forklare og beregne samfundets deadweight loss ved monopol.
Eksamen
2 timers skriftlig stedprøve
2 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Censor
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 2 timer

Ingen skriftlige hjælpemidler er tilladte.
Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.

Kursets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget Erhvervsøkonomi, er at give de studerende en indledende indføring i erhvervsøkonomisk teori og metode. I erhvervsøkonomien tages udgangspunkt i virksomhedens generelle profitmaksimeringsproblem. Der gives en fremstilling af produktions- og omkostningsteori samt vareprisdannelsen under forskellige markedsformer. Desuden diskuteres prisfastsættelse under prisdiskrimination og transfereringspriser mellem en virksomheds forskellige autonome enheder. Endelig gives en introduktion til investeringsteorien og en gennemgang af det lineære programmeringsproblem og dets løsning.

Undervisningsformer
Undervisningen består af forelæsninger med øvelser
Litteratur

Salvatore, D:
"Managerial Economics in a Global Economy", 5.ed. og
(Kapitel 8 fra 4.ed), Harcourt College Publishers

Introduktion: Kapitel 1, inkl. appendiks

Optimeringsteknikker: Kapitel 2, undtagen afsnit 2-8 og case study 1

Efterspørgselsteori: Kapitel 3 inkl. appendiks, undtagen afsnit 3-6 og 3-7

Produktionsteori: Kapitel 6 inkl. appendiks, undtagen afsnit 6-7 og 6-8

Omkostningsteori: Kapitel 7 inkl. appendiks, undtagen afsnit 7-9

Lineær programmering: Kapitel 8 (4.ed.) undtagen case study 3

Fuldkommen konkurrence, monopol, monopolistisk konkurrence: Kapitel 8 inkl. appendiks

Oligopol: Kapitel 9 inkl. appendiks

Spilteori og strategisk adfærd: Kapitel 10

Prisfastsættelse i praksis: Kapitel 11 inkl. appendiks, undtagen “Transfer Pricing with an Imperfectly Competitive Market for the Intermediate Product” afsnit 11-4 s. 455-457, afsnit 11.5 om ”Pricing in Practice” samt case study 4

Eksterne effekter: Kapitel 12 afsnit 12-1, 12-2, 12-3 samt 12-6

Investeringsteori: Kapitel 14 afsnit 14-1, 14-2 og 14-3