English   Danish

2011/2012  BA-FINAN3SONY  Finansiering

English Title
Finansiering

Kursusinformation

Sprog Dansk
Point 7,5 ECTS (225 SAT)
Type Obligatorisk
Niveau Bachelor
Varighed Et semester
Placering Efterår
Tidspunkt Se skemaet på e-Campus
Studienævn
Studienævnet for HA/cand.merc. i erhvervsøkonomi og matematik
Kursusansvarlig
  • Mads Stenbo Nielsen - Institut for Finansiering
Fagområde/Category
  • Finansiering/Finance
Sidst opdateret den 29 maj 2012
Læringsmål
  • Faget har til formål at give de studerende kendskab til centrale problemstillinger og analyseredskaber mhp. selvstændigt at kunne analysere finansielle problemstillinger. Faget bygger videre på den grundlæggende erhvervsøkonomiundervisning.

  • Målet med faget er, at den studerende efter endt undervisning kan forstå og videreformidle fagets centrale begreber og teorier i et klart forståeligt sprog og med korrekt anvendelse af de fagudtryk, der knytter sig til faget.
  • Anvende de tillærte analyseredskaber og metoder til selvstændigt at løse skriftlige opgaver og analysere relevante problemstillinger inden for fagets centrale emner.
  • Ved analysen og løsningen af opgaverne lægges der vægt på konsistens i forhold til opgavernes antagelser samt på matematisk klarhed og præcision.
Eksamen
4 timers skriftlig stedprøve
4 timers skriftlig stedprøve:
Vurdering Skriftlig stedprøve
Karakterskala 7-trins skala
Censur Eksaminator
Eksamensperiode December/januar og Februar
Hjælpemidler Se detaljerede bestemmelser nedenfor
Varighed 4 timer
Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte. Lommeregnere og computere er tilladte, dog skal trådløse modems eller andre kommunikationsformer være deaktiverede under eksamen. Hvis pc’er benyttes som skriveværktøj skal egen printer medbringes. Strøm kan ikke garanteres til eksamenen. Vær opmærksom på studieordningens bestemmelser i forbindelse med syge-/omprøver.
Kursets indhold, forløb og pædagogik

Faget indeholder en række grundlæggende begrebsdannelser og analyseredskaber i forbindelse med virksomheders fremskaffelse og anvendelse af kapital samt privates investerings- og låntagningsdispositioner:
• Obligations- og rentestrukturanalyse:
rentesregning, kalkuler før og efter skat, obligationsmarkeder, spot- og forwardrenter, rentestrukturteori, styring af renterisiko
• Porteføljeteori:
afkast vs. risiko, optimalt porteføljevalg, betydning af varians og kovarians, Sharpe ratio, CAPM
• Afledte aktiver:
call- og put-optioner, forward- og futureskontrakter, renteswaps, binomialmodellen, Black-Scholes, realoptioner, kapitalstrukturteori

Undervisningsformer
Forberedelse
119 SAT
Undervisning
66 SAT
Eksamen
40 SAT
Litteratur

Forelæsningsslides
(vil kunne downloades som pdf-filer)

Christian Riis Flor & Claus Munk:
”Indledende obligations- og rentestrukturanalyse”
(vil kunne downloades som pdf-fil)

Mark Grinblatt & Sheridan Titman:
”Financial Markets and Corporate Strategy”, 2nd edition (international), 2002, McGraw-Hill

Supplerende litteratur:
Bjarne Astrup Jensen:
”Rentesregning”, 5. udgave, Jurist- og Økonomforbundets Forlag

David Lando & Rolf Poulsen:
”Lecture Notes for Finance 1 (and more)”, kapitel 9
(vil kunne downloades som pdf-fil)

Claus Munk:
”Afledte aktiver”
(vil kunne downloades som pdf-fil)